Open navigation

Công văn 1452/TCT-CS Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dự án đang đầu tư sau khi chuyển nhượng


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1452 / TCT - CS 

V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk.

(Số 30 Nguyễn Chí Thanh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk)


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  369 / CT - TCKT  ngày 11/12/2015 của Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào của dự án đang đầu tư sau khi chuyển nhượng dự án. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại khoản 4 Điều 5 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “4. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hợp tác xã.”


Tại khoản 11 Điều 14 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  nêu trên hướng dẫn về nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào: “11. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ không kê khai, tính nộp thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư này (trừ khoản 2, khoản 3 Điều 5) được khấu trừ toàn bộ.”


Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp theo trình bày của Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk, năm 2015 Công ty đã ký hợp đồng về việc chuyển nhượng dự án trồng cao su thiên nhiên tại tỉnh Kon Tum cho Công ty TNHH MTV Cao su ChưMomRay (dự án vẫn đang trong giai đoạn đầu tư), Công ty TNHH MTV Cao su ChưMomRay vẫn tiếp tục kế thừa đầu tư và chăm sóc, khai thác và chế biến thành các sản phẩm mủ cao su chịu thuế GTGT thì đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk để được hướng dẫn thực hiện theo quy định tại Điều 5 và Điều 14 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  nêu trên.


Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Cao Anh Tuấn (để b/c);

  • Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk;

  • Vụ PC-BTC;

  • Vụ PC, KK&KTT - TCT;

  • Lưu: VT, CS (3)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

 PHÓ VỤ TRƯỞNGNguyễn Hữu Tân

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.