Open navigation

Quyết định 1012/QĐ-TCHQ Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố TCHQ


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  1012 / QĐ - TCHQ 

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ TỔNG CỤC HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số  54 / 2014 / QH13  ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số  65 / 2015 / QĐ - TTg  ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số  07 / 2014 / NĐ - CP  ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp;

Căn cứ Quyết định số  3642 / QĐ - TCHQ  ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Tổng cục Hải quan;

Căn cứ Quyết định số  4019 / QĐ - TCHQ  ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Tổng cục Hải quan;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Tổng cục Hải quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

 • Lãnh đạo TCHQ;

 • Như Điều 3;

 • Lưu: VT, ĐTCBL (02b).

  KT. TỔNG CỤC HẢI QUAN 

  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

  Nguyễn Văn Cẩn

  QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG


  CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ TỔNG CỤC HẢI QUAN

  (Ban hành kèm theo Quyết định số  1012 / QĐ - TCHQ  ngày 19 tháng 04 năm 2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)


  Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

  1. Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố Tổng cục Hải quan (sau đây gọi là Ban chỉ đạo) có chức năng tham mưu giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chỉ đạo, triển khai, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trong ngành Hải quan thực hiện công tác phòng, chống khủng bố.

  2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo được quy định cụ thể tại Điều 2 Quyết định  3642 / QĐ -  TCHQ ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố Tổng cục Hải quan.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban Chỉ đạo

 1. Ban chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong công tác chỉ đạo; Thảo luận tập thể và quyết định các nội dung, chương trình, kế hoạch về phòng, chống khủng bố của ngành Hải quan; Chương trình công tác hàng năm của Ban chỉ đạo.

 2. Thành viên Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống khủng bố theo sự phân công của Trưởng Ban chỉ đạo.


 3. Ý kiến tham gia của các thành viên trong các hoạt động của Ban chỉ đạo đồng thời là ý kiến chính thức của đơn vị mà thành viên đó là lãnh đạo.


Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban Chỉ đạo


 1. Chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo được quy định tại Điều 2 Quyết định  3642 / QĐ - TCHQ  ngày 09/11/2015 của Tổng cục Hải quan về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố Tổng cục Hải quan.


 2. Phê duyệt thành viên Ban chỉ đạo và quyết định bổ sung, thay thế thành viên Ban chỉ đạo, thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo khi cần thiết.


 3. Triệu tập, chủ trì (hoặc ủy quyền cho các Phó trưởng Ban chỉ đạo triệu tập, chủ trì) các cuộc họp của Ban chỉ đạo.


Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó trưởng Ban chỉ đạo và thành viên Ban chỉ đạo


 1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó trưởng Ban chỉ đạo


  1. Tham mưu giúp Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 2 Quyết định  3642 / QĐ - TCHQ  ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố Tổng cục Hải quan.


  2. Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban chỉ đạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ được 

   giao.


  3. Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Tổ giúp việc Ban chỉ đạo.

 2. Nhiệm vụ của thành viên Ban chỉ đạo

 1. Tham mưu cho Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống khủng bố của ngành Hải quan liên quan đến lĩnh vực do mình phụ trách.


 2. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc xây dựng kế hoạch, chương trình, biện pháp, phương án phòng, chống khủng bố của các đơn vị trong ngành Hải quan.


 3. Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban chỉ đạo và trước pháp luật đối với những việc được phân công trong công tác phòng, chống khủng bố thuộc lĩnh vực do đơn vị mình phụ trách.


 4. Tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các thành viên khác trong Ban chỉ đạo.


Điều 5. Tổ giúp việc Ban chỉ đạo


 1. Nhiệm vụ của Tổ giúp việc


  1. Thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều 2 Quyết định số  4019 / QĐ - TCHQ  ngày 09/12/2015 của Tổng cục Hải quan về việc thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố Tổng cục Hải quan.


  2. Tham mưu toàn diện cho Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống khủng bố và hoạt động của Ban chỉ đạo; Thảo luận, nghiên cứu các chương trình, kế hoạch, báo cáo, phương án phòng, chống khủng bố trước khi báo cáo Ban chỉ đạo xem xét, quyết định;


  3. Đôn đốc các đơn vị, thành viên Ban chỉ đạo thực hiện các hoạt động của Ban chỉ đạo, các chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo; Tập hợp, đánh giá các khó khăn, thuận lợi trong công tác phòng, chống khủng bố; Kịp thời đề xuất, báo cáo Ban chỉ đạo;


  4. Làm đầu mối tham mưu cho Ban chỉ đạo trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động giữa các thành viên Ban chỉ đạo;


   đ) Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc xây dựng, chương trình, kế hoạch, phương án phòng, chống khủng bố trong ngành Hải quan;


  5. Chuẩn bị tài liệu, dự thảo thông báo, phục vụ các cuộc họp, các hoạt động của Ban chỉ đạo; Đảm bảo duy trì chế độ thông tin giữa các thành viên Ban chỉ đạo;


  6. Đầu mối tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo về tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công của thành viên Ban chỉ đạo;

  7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

 2. Nhiệm vụ của thành viên Tổ giúp việc


 1. Tham gia đầy đủ các cuộc họp theo yêu cầu của lãnh đạo Ban chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ giúp việc;


 2. Giúp việc cho lãnh đạo các đơn vị là thành viên Ban chỉ đạo trong thực hiện các nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực do đơn vị mình phụ trách;


 3. Thành viên Tổ giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.


Điều 6. Chế độ làm việc của Ban chỉ đạo


 1. Ban chỉ đạo họp thường kỳ 6 tháng một lần và đột xuất khi cần thiết.


 2. Thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban chỉ đạo và có trách nhiệm chuẩn bị các nội dung về lĩnh vực được phân công. Trường hợp không thể dự họp được, thành viên Ban chỉ đạo có thể ủy quyền cho người khác tham dự nhưng phải chịu trách nhiệm về ý kiến tham gia của người được ủy quyền và có thông báo đến bộ phận thường trực Ban chỉ đạo về việc này để tổng hợp, báo cáo Trưởng ban chỉ đạo.


 3. Tổ giúp việc Ban chỉ đạo họp thường kỳ 6 tháng một lần hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng ban chỉ đạo. Các thành viên Tổ giúp việc phải tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban chỉ đạo và có trách nhiệm báo cáo thành viên Ban chỉ đạo của đơn vị mình về các nội dung được thảo luận và ý kiến kết luận trong cuộc họp. Trường hợp không dự họp được phải báo cáo Tổ trưởng Tổ giúp việc trước khi cuộc họp diễn ra.


Điều 7. Chế độ báo cáo


Định kỳ sáu tháng (hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban chỉ đạo) Tổ giúp việc báo cáo với Trưởng Ban chỉ đạo về kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo. Đồng thời, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống khủng bố của ngành Hải quan gửi Ban chỉ đạo PCKB Bộ Tài chính.


Điều 8. Kinh phí hoạt động


 1. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo được phân bổ từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho các Bộ, ngành để đảm bảo triển khai thi hành Luật phòng, chống khủng bố.


 2. Nội dung chi và mức chi thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan./.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.