Open navigation

Công văn 2797/VPCP-KTTH Xuất khẩu gạo qua biên giới


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2797 / VPCP - KTTH 

V/v xuất khẩu gạo qua biên giới

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: - Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Tổng công ty Lương thực miền Bắc.


Về đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số  2369 / BCT - XNK  ngày 18 tháng 3 năm 2016 về việc cho phép một số đơn vị trực thuộc Tổng công ty Lương thực miền Bắc được sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo của Tổng công ty để xuất khẩu gạo qua biên giới, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:


Đồng ý tiếp tục cho phép một số đơn vị thuộc Tổng công ty Lương thực miền Bắc được sử dụng giấy chứng nhận đủ điêu kiện kinh doanh xuất khẩu gạo của Tổng công ty để xuất khẩu gạo qua biên giới trong các năm: 2016 và 2017 như đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản nêu trên. Giao Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện cụ thể.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);

  • Hiệp hội Lương thực Việt Nam;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, KTTH(3). LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.