Open navigation

Công văn 312/XNK-XXHH Vướng mắc C/O và cấp C/O giáp lưng mẫu D


BỘ CÔNG THƯƠNG

CỤC XUẤT NHẬP KHẨU

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  312 / XNK - XXHH 

V/v vướng mắc C/O và cấp C/O giáp lưng

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Honda Việt Nam Power Products

Địa chỉ: tầng 1, tầng 2 số 77, đường Hoàng Văn Thái, quận 7, TP. Hồ Chí Minh)


Trả lời công văn số  01 / 2016 / HVPP  ngày 03 tháng 4 năm 2016 của Công ty TNHH Honda Việt Nam Power Products về việc vướng mắc C/O và cấp C/O giáp lưng, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) có ý kiến như sau:


  1. Theo trình bày của công ty tại công văn nêu trên thì việc mua bán hàng hóa giữa Công ty TNHH Honda Việt Nam Power Products và Công ty CP Hữu Toàn là việc mua bán hàng hóa trong nước, không phát sinh hợp đồng mua bán quốc tế nên Tổ chức cấp C/O không có cơ sở để cấp C/O Mẫu D giáp lưng.


  2. Để được xem xét hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu có C/O Mẫu D, đề nghị Công ty TNHH Honda Việt Nam Power Products liên hệ với Tổng cục Hải quan để được xem xét xử lý theo thẩm quyền.


Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương) thông báo để Công ty TNHH Honda Việt Nam Power Products biết.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Tổng cục Hải quan (Cục GSQL về Hải quan);

  • Cục trưởng Phan Văn Chinh;

  • Lưu: VT, XXHH hanhhh

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Phan Thị Diệu Hà

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.