Open navigation

Công văn 316/XNK-TMQT Chuyển khẩu hàng hóa


BỘ CÔNG THƯƠNG

CỤC XUẤT NHẬP KHẨU

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  316 / XNK - TMQT 

V/v chuyển khẩu hàng hóa

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH VKX

Địa chỉ: số 139 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, TP Hà Nội


Trả lời công văn số  52 / VKX  ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Công ty TNHH VKX đề nghị hướng dẫn thủ tục chuyển khẩu mặt hàng bộ chia cổng mạng ADSL, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương có ý kiến như sau:


Căn cứ cam kết của Việt Nam với WTO, Nghị định số  23 / 2007 / NĐ - CP  ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Thông tư số  04 / 2007 / TT - BTM  ngày 04 tháng 04 năm 2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số  108 / 2006 / NĐ -  CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, kể cả những doanh nghiệp có quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu chỉ được thực hiện tạm nhập hàng hoá phục vụ các dự án đầu tư tại Việt Nam, không được tham gia kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hoá và chuyển khẩu hàng hoá.


Như vậy, theo các quy định trên Công ty không được thực hiện hoạt động kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá, kể cả hình thức chuyển khẩu qua cửa khẩu Việt Nam và hình thức không qua cửa khẩu Việt Nam.


Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương thông báo để Công ty biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Tổng cục Hải quan;

  • Cục trưởng (để b/c);

  • Lưu: VT, TMQT.hangntt

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Thanh Hải

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.