Open navigation

Công văn 3201/TCHQ-TXNK Tiền chậm nộp thuế đối với dăm gỗ xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3201 / TCHQ - TXNK 

V/v tiền chậm nộp thuế đối với dăm gỗ XK

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  234 / HQTTH - NV  ngày 16/3/2016 và công văn số  277 / HQTTH - NV  ngày 30/3/2016 của Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế về tiền chậm nộp thuế đối với mặt hàng dăm gỗ xuất khẩu phải giám định để xác định trọng lượng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Theo Thông tư  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì:


  • Khoản 5 Điều 29 quy định: “Cơ quan hải quan căn cứ vào nội dung khai hải quan, kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa hoặc kết quả giám định do người khai hải quan cung cấp (nếu có) để xác định khối lượng, trọng lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.


    Trường hợp bằng phương pháp thủ công hoặc sử dụng máy móc, thiết bị kỹ thuật hiện có tại Chi cục Hải quan, địa điểm kiểm tra hải quan, công chức hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa không đủ cơ sở để xác định tính chính xác đối với nội dung khai của người khai hải quan về khối lượng, trọng lượng hàng hóa thì tiến hành trưng cầu giám định tại tổ chức kinh doanh dịch vụ giám định theo quy định của pháp luật. Cơ quan hải quan căn cứ vào kết luận của tổ chức kinh doanh dịch vụ giám định để quyết định việc thông quan”.


  • Điều 46 quy định: “Đối với hàng hóa phải phân tích, giám định để đảm bảo xác định chính xác số thuế phải nộp thì người nộp thuế thực hiện nộp thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 33 và Điều 42 Thông tư này.


Nếu kết quả phân tích, giám định hàng hóa khác so với nội dung khai của người nộp thuế dẫn đến có thay đổi về số tiền thuế phải nộp thì sau khi có thông báo của cơ quan hải quan về kết quả phân tích, giám định, người nộp thuế thực hiện khai bổ sung thông tin trên Hệ thống, nộp thuế, không phải tính tiền chậm nộp trong thời gian chờ kết quả phân tích, giám định hoặc được hoàn trả số tiền thuế đã nộp (nếu có) theo quy định của pháp luật…”.


Khoản 1 Điều 133 quy định: “Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức 0, 05% / ngày  tính trên số tiền thuế chậm nộp.”


Theo quy định trên, trường hợp cơ quan hải quan đã cho giải phóng hàng và tiến hành trưng cầu giám định để xác định trọng lượng hàng hóa làm cơ sở xác định chính xác tiền thuế phải nộp, nếu phát sinh tiền thuế khai nộp bổ sung thì người nộp thuế không phải tính tiền chậm nộp trong thời gian chờ kết quả phân tích, giám định. Trường hợp người nộp thuế đã được thông quan hàng hóa và tự cung cấp kết quả giám định trọng lượng hàng hóa, nếu phát sinh tiền thuế khai nộp bổ sung thì người nộp thuế phải tính tiền chậm nộp thuế theo quy định.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế biết và thực hiện.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.