Open navigation

Công văn 3256/TCHQ-TXNK Hoàn thuế do bổ sung C/O


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3256 / TCHQ - TXNK 

V/v hoàn thuế do bổ sung C/O

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  436 / HQLA - NV  ngày 09/3/2016 của Cục Hải quan tỉnh Long An về việc vướng mắc hoàn thuế Công ty cổ phần Dương Đông-Hòa Phú do nộp bổ sung C/O. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ Điều 13, Điều 200, Điều 201 Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;


Căn cứ Điều 114, khoản 5, khoản 6 Điều 129 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính;


Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An có văn bản trao đổi với Cơ quan điều tra làm rõ trường hợp Công ty cổ phần Đông Dương - Hòa Phú, nếu hồ sơ đề nghị hoàn thuế của Công ty liên quan đến vụ án Cơ quan điều tra đã khởi tố thì tạm thời chưa xem xét hoàn thuế, chờ kết luận của cơ quan điều tra. Trường hợp hồ sơ đề nghị hoàn thuế không liên quan đến vụ án, Công ty không tạm ngừng kinh doanh hoặc bị giải thể, phá sản, Công ty có người đại diện theo pháp luật (không phải là người bị tạm giam) thì đề nghị căn cứ khoản 6, điểm a (a1, a2) khoản 5 Điều 129 Thông tư  38 / 2015 / TT - BTC  chuyển hồ sơ sang kiểm tra trước khi xem xét hoàn thuế cho Công ty theo quy định của pháp luật.


Đối với việc doanh nghiệp nộp bổ sung C/O: Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số  1122 / TCHQ - GSQL  ngày 05/2/2016 trước khi xem xét hoàn thuế.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Long An được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ Pháp chế, Cục GSQL, Cục ĐTCBL (để phối hợp);

  • Lưu: VT, TXNK-CST(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.