Open navigation

Công văn 3257/TB-TCHQ Kết quả phân loại đối với hàng hóa XNK là Ống thép hàn mạ kẽm nhúng nóng


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3257 / TB - TCHQ 

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016


THÔNG BÁO


VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU


Căn cứ Luật Hải quan số  54 / 2014 / QH13  ngày 23 tháng 6 năm 2014;


Căn cứ Nghị định số  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;


Căn cứ Thông tư số  14 / 2015 / TT - BTC  ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số  103 / 2015 / TT - BTC  ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;


Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh tại thành phố Hải Phòng tại thông báo số  159 / TB1 - CNHP  ngày 22/03/2016 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:


  1. Tên hàng theo khai báo: Ống thép hàn mạ kẽm nhúng nóng, tiêu chuẩn ASTM A53, hàng mới 100% kích cỡ Đường kính 168.3mm x dày 4.78mm x dài 6000mmm x ống (mục 4 tờ khai).

  2. Đơn vị  xuất / nhập  khẩu: Công ty TNHH XNK Vật liệu xây dựng và nội thất. Địa chỉ: Số 25, tổ 46B, Phường Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. MST: 0101263654.

  3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10069459541/A11 ngày 31/12/2015 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KV1, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:


Ống thép hàn, không hợp kim, (không phải ống dẫn dầu, dẫn khí, ống dùng cho nồi hơi và ống dẫn chịu áp lực cao), mặt cắt ngang hình tròn, đường kính ngoài 168,3mm, mạ kẽm.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Ống thép hàn, không hợp kim, (không phải ống dẫn dầu, dẫn khí, ống dùng cho nồi hơi và ống dẫn chịu áp lực cao), mặt cắt ngang hình tròn, đường kính ngoài 168,3mm, mạ kẽm. thuộc nhóm 73.06 “Các loại ống, ống dẫn và thanh hình rỗng khác, bằng sắt hoặc thép (ví dụ, nối hở hoặc hàn, tán đinh hoặc ghép bằng cách tương tự)”, phân nhóm 7306.30 - Loại khác, được hàn, có mặt cắt ngang hình tròn, bằng sắt hoặc thép không hợp kim, mã số 7306.30.90 - - Loại khác, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.


Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.Nơi nhận:

  • Tổng cục trưởng (để  b / cáo) ;

  • Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để  t / hiện) ;

  • Chi cục HQ CK cảng HPKV1 (Cục HQ TP. HP);

  • Trung tâm PTPL HH XNK và Chi nhánh;

  • Công ty TNHH XNK Vật liệu xây dựng và nội thất.

(Số 25, tổ 46B, P. Khương Mai, Thanh Xuân, HN);

  • Website Hải quan;

  • Lưu: VT, TXNK-M.Hương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.