Open navigation

Công văn 3258/TB-TCHQ Kết quả phân loại đối với HH XNK là ống thép hợp kim mạ kẽm không hàn, có mặt ngang hình tròn rỗng


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3258 / TB - TCHQ 

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016


THÔNG BÁO


VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU


Căn cứ Luật Hải quan số  54 / 2014 / QH13  ngày 23 tháng 6 năm 2014;


Căn cứ Nghị định số  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;


Căn cứ Thông tư số  14 / 2015 / TT - BTC  ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số  103 / 2015 / TT - BTC  ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;


Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tại thông báo số  338 / TB - PTPL  ngày 14/03/2016 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:


  1. Tên hàng theo khai báo: Thiết bị dùng cho giàn giáo (phục vụ thi công công trình của doanh nghiệp): ống thép hợp kim mạ kẽm không hàn, có mặt ngang hình tròn rỗng, kích thước: (48.3*4*5800) mm (mục 1 tờ khai).

  2. Đơn vị  xuất / nhập  khẩu: Công ty TNHH Boilermaster Việt Nam. Địa chỉ: Số 2 VSIP Quảng Ngãi, đường 4A, KCN VSIP Quảng Ngãi, KKT Dung Quất, Tịnh Phong, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Mã số thuế: 4300743878.

  3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10065943323/A11 ngày 05/12/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Ống bằng thép không hợp kim, (hàm lượng C ≈ 0,048% tính theo trọng lượng), đường kính ngoài 48mm, chiều dày 4mm, đã hàn dọc theo chiều dài, bề mặt được mạ kẽm.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Ống bằng thép không hợp kim, (hàm lượng C ≈ 0,048% tính theo trọng lượng), đường kính ngoài 48mm, chiều dày 4mm, đã hàn dọc theo chiều dài, bề mặt được mạ kẽm thuộc nhóm 73.06 “Các loại ống, ống dẫn và thanh hình rỗng khác, bằng sắt hoặc thép (ví dụ, nối hở hoặc hàn, tán đinh hoặc ghép bằng cách tương tự)”, phân nhóm 7306.30 - Loại khác, được hàn, có mặt cắt ngang hình tròn, bằng sắt hoặc thép không hợp kim, mã số 7306.30.90 - - Loại khác, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.


Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.Nơi nhận:

  • Tổng cục trưởng (để  b / cáo) ;

  • Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để  t / hiện) ;

  • Chi cục HQ CK Hữu Nghị (Cục HQ tỉnh Lạng Sơn);

  • Trung tâm PTPL HH XNK và Chi nhánh;

  • Công ty TNHH Boilermaster VN

(Số 2 VSIP Quảng Ngãi, đường 4A, KCN VSIP Quảng Ngãi, 

KKT Dung Quất, Tịnh Phong, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi);

  • Website Hải quan;

  • Lưu: VT, TXNK-M.Hương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.