Open navigation

Công văn 3260/TB-TCHQ Kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Sợi 100% polyester


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3260 / TB - TCHQ 

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2016


THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số  54 / 2014 / QH13  ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số  14 / 2015 / TT - BTC  ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số  103 / 2015 / TT - BTC  ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích và bổ sung thông tin phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh tại thông báo số  317 / TB - PTPL  ngày 04/03/2016, công văn số  180 / PTPLHCM - NV  ngày 08/04/2016 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:


  1. Tên hàng theo khai báo: Sợi 100% polyester-100% POLYESTER FDY  50 / 24  CD RW AA. Tạm áp mã (mục 1 tờ khai).

  2. Đơn vị  xuất / nhập  khẩu: Công ty TNHH Global Dyeing. Địa chỉ: KCN Long Thành, Long Thành, Đồng Nai. Mã số thuế: 3600690618.

  3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10069129970/E31 ngày 29/12/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan Long Thành - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Sợi đơn Multifilament Polyester, thẳng, không xoắn, độ mảnh sợi ≈ 55 decitex, chưa đóng gói để bán lẻ.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Sợi đơn Multifilament Polyester, thẳng, không xoắn, độ mảnh sợi ≈ 55 decitex, chưa đóng gói để bán lẻ.

thuộc nhóm 54.02 “Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex”, phân nhóm - Sợi khác, đơn, không xoắn hoặc xoắn không quá 50 vòng xoắn trên mét, mã số 5402.47.00 - - Loại khác, từ các polyester, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.Nơi nhận:

  • Tổng cục trưởng (để  b / cáo) ;

  • Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để  t / hiện) ;

  • Chi cục HQ Long Thành (Cục HQ tỉnh Đồng Nai);

  • Trung tâm PTPL HH XNK và Chi nhánh;

  • Công ty TNHH Global Dyeing (KCN Long Thành, Long Thành, Đồng Nai);

  • Website Hải quan;

  • Lưu: VT, TXNK-M.Hương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.