Open navigation

Công văn 3314/TCHQ-GSQL Vướng mắc C/O


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3314 / TCHQ - GSQL 

V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai.


Tiếp theo công văn số  1019 / GSQL - TH  ngày 9/9/2015 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc xác minh C/O form D số tham chiếu  0017574 / CBN / 2014  ngày 28/10/2014 của Indonesia; Căn cứ công hàm của cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Indonesia, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác minh như sau:


Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Indonesia xác nhận C/O dẫn trên là chính xác và được cấp hợp lệ. Đề nghị Cục Hải quan Đồng Nai căn cứ kết quả kiểm tra C/O, hồ sơ hải quan và thực tế kiểm tra hàng hóa của doanh nghiệp để xử lý theo quy định.


Cục Giám sát quản lý thông báo để Cục Hải quan Đồng Nai biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như kính gửi;

  • Công ty CP Vinacafe Biên Hòa,

đ/c Khu công nghiệp Biên Hòa I - Đồng Nai;

  • Lưu: VT, GSQL (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ 

PHÓ CỤC TRƯỞNGÂu Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.