Open navigation

Công văn 3349/TCHQ-TXNK Hoàn thuế NK đối với NL NK theo loại hình nhập KDSX sau khi SXSP DN đã XK theo loại hình XKD


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3349 / TCHQ - TXNK 

V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  2740 / HQHN - TXNK  ngày 14/9/2015 của Cục Hải quan TP. Hà Nội phản ánh vướng mắc về hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu theo loại hình nhập kinh doanh sản xuất (A12) sau khi sản xuất sản phẩm doanh nghiệp đã xuất khẩu theo loại hình xuất kinh doanh (B11). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 7 Luật Quản lý thuế số  78 / 2006 / QH11  được sửa đổi bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Quản lý thuế số  21 / 2012 / QH13  quy định quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của người nộp thuế; Điều 30 Luật Quản lý thuế quy định về việc người nộp thuế tự khai, tự tính và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Căn cứ điểm c2 khoản 5 Điều 114 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hoá tiêu thụ trong nước sau đó tìm được thị trường xuất khẩu và đưa số nguyên liệu, vật tư này vào sản xuất hàng hoá xuất khẩu, đã thực xuất khẩu sản phẩm (thời hạn tối đa cho phép là 02 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu nguyên liệu, vật tư đến ngày đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu sản phẩm cuối cùng có sử dụng nguyên liệu, vật tư của tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đề nghị hoàn thuế) được xét hoàn thuế.

Để xử lý vướng mắc nêu trên, Công ty TNHH Fabinno Vina có trách nhiệm cung cấp tờ khai nhập khẩu kèm các tờ khai xuất khẩu đăng ký sai mã loại hình; sổ sách, chứng từ kế toán và tài liệu có liên quan, đồng thời có văn bản cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã khai báo với cơ quan hải quan, nếu việc khai báo sai thì Công ty TNHH Fabinno Vina phải nộp lại số tiền thuế nhập khẩu đã được hoàn và bị xử lý vi phạm theo quy định.

Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan TP. Hà Nội căn cứ thẩm quyền quy định và các hồ sơ hải quan thực hiện kiểm tra tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, vật tư; tờ khai xuất khẩu sản phẩm; sổ sách, chứng từ kế toán, chứng từ thanh toán, các chứng từ khác có liên quan. Kết quả kiểm tra nếu xác định Công ty TNHH Fabinno Vina có nhập khẩu nguyên liệu, vật tư và sau đó xuất khẩu hàng hóa được sản xuất từ số nguyên liệu, vật tư nhập khẩu này, đáp ứng quy định về đối tượng hoàn thuế nhập khẩu quy định tại điểm c2 khoản 5 Điều 114 Thông tư số  38 / 2015 / TT -  BTC; hồ sơ hoàn thuế đáp ứng quy định tại Điều 119 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  thì xử lý hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư nhập khẩu tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện hoàn thuế cho Công ty TNHH Fabinno Vina.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK (3).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.