Open navigation

Công văn 3350/TCHQ-QSQL Xử lý hàng hóa là lốp, lốp ô tô đã qua sử dụng tồn đọng tại cảng Hải Phòng


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3350 / TCHQ - QSQL 

V/v xử lý hàng hóa là lốp, lốp ô tô đã qua sử dụng tồn đọng tại cảng Hải Phòng

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  1230 / BTNMT - TCMT  ngày 08/4/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc nêu tại trích yếu, theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị phân bổ lại khối lượng hàng hóa là lốp, lốp ô tô đã qua sử dụng tồn đọng tại cảng Hải Phòng.


Căn cứ điểm 4 Thông báo số  212 / TB - VPCP  ngày 17/7/2015 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số  1682 / BTC - TCHQ  ngày 29/01/2016 về xử lý hàng hóa tồn đọng tại các cửa khẩu, cảng biển, căn cứ ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số  1230 / BTNMT - TCMT  dẫn trên, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Về hình thức xử lý, trình tự xử lý, giá bán, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số  1682 / BTC - TCHQ  ngày 29/01/2016 của Bộ Tài chính.


 2. Về việc phân bổ lượng hàng hóa tồn đọng là lốp, lốp cao su đã qua sử dụng tồn đọng tại cảng Hải Phòng không xác định được chủ sở hữu:


Ngày 31/12/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số  5661 / BTNMT -  TCMT thống nhất cho phép Công ty CP đầu tư XNK Bông sen vàng hợp tác với Công ty CP năng lượng tái tạo DVA được thu mua khối lượng cao su, lốp ô tô đã qua sử dụng tồn đọng tại cảng biển, cửa khẩu tối đa là 20.000 tấn. Tuy nhiên, tại thời điểm này, Công ty CP XNK Bông sen vàng và Công ty CP năng lượng tái tạo DVA không tiếp tục hợp tác để thu mua, xử lý. Công ty CP XNK Bông sen vàng đã ký kết hợp đồng hợp tác với Công ty CP xử lý phế liệu rắn Việt Nam và kiến nghị tiếp tục thu mua để xử lý cao su, lốp ô tô đã qua sử dụng tồn đọng tại cảng biển, cửa khẩu nêu trên.


Do đó, về việc phân bổ lượng hàng hóa tồn đọng là lốp, lốp cao su đã qua sử dụng tồn đọng tại cảng Hải Phòng không xác định được chủ sở hữu (khoảng 35.000 tấn), ngoài khối lượng 10.tấn hàng hóa tồn đọng là lốp, lốp cao su đã qua sử dụng tồn đọng tại cảng Hải Phòng đã phân bổ cho Công ty cổ phần xử lý phế liệu rắn Việt Nam được thu mua, 4.000 tấn hàng hóa đã phân bổ cho Công ty cổ phần môi trường Việt Úc - VINAUSEN, 1.000 tấn hàng hóa đã phân bổ cho Công ty cổ phần Việt Xuân Mới, Tổng cục An ninh hợp tác với Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Giải pháp xanh Bình Phước, việc phân bổ khối lượng lại hàng hóa còn lại là 20.000 tấn như sau:

 1. Công ty cổ phần đầu tư XNK Bông sen vàng hợp tác với Công ty cổ phần xử lý phế liệu rắn Việt Nam được thu mua khối lượng tối đa 12.500 tấn (mười hai ngàn năm trăm tấn).


 2. Công ty cổ phần năng lượng tái tạo DVA được thu mua khối lượng tối đa 7.500 tấn (bảy ngàn năm trăm tấn).


Tổng cục Hải quan thông báo nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

 • Bộ Tài nguyên và Môi trường (để p/h);

 • Cục QLCS, Vụ PC Bộ Tài chính (để  th / h) ;

 • Công ty cổ phần đầu tư XNK Bông sen vàng

  (Đ/c: Tầng 14, tòa nhà Đa năng, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội) (để  th / h) ;

 • Công ty cổ phần năng lượng tái tạo DVA

  (Đ/c: Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) (để  th / h) ;

 • Công ty cổ phần xử lý phế liệu rắn Việt Nam

  (Đ/c: Hòa Hội, Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) (để  th / h) ;

 • Công ty cổ phần môi trường Việt Úc - VINAUSEN

  (Đ/c: Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, TP Hồ Chí Minh) (để  th / h) ;

 • Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.