Open navigation

Công văn 3398/TCHQ-GSQL Vướng mắc thủ tục hải quan đối với loại hình gia công


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3398 / TCHQ - GSQL 

V/v vướng mắc thủ tục hải quan đối với loại hình gia công

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: - Cục Hải quan TP. Hà Nội;

- Công ty TNHH An Lợi.

(Đ/c: Tầng 6, tòa nhà HKC 285 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  250316 / CV - TCHQ  ngày 25/03/2016 của Công ty TNHH An Lợi phản ánh vướng mắc về việc thông báo cơ sở sản xuất đối với trường hợp Công ty không có cơ sở sản xuất, thuê gia công lại toàn bộ sản phẩm. Để tạo thuận lợi cho Công ty thực hiện gia công mặt hàng đặc thù là thêu tay tại các làng nghề, chủ yếu sử dụng sức lao động là chính nhưng đảm bảo công tác quản lý, theo dõi của cơ quan hải quan khi áp dụng phương thức quản lý mới theo Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn có liên quan, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:


 1. Thông báo cơ sở sản xuất đối với trường hợp thuê gia công lại toàn bộ sản phẩm:


  Căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 32 Nghị định số  187 / NĐ - CP  ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì bên nhận gia công được thuê thương nhân khác gia công;


  Căn cứ quy định tại Điều 62 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  thì trường hợp tổ chức, cá nhân Việt Nam ký kết hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài nhưng không trực tiếp gia công mà thuê tổ chức, cá nhân khác gia công (thuê gia công lại) thì tổ chức, cá nhân ký kết hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tên, địa chỉ trụ sở, địa chỉ cơ sở sản xuất của chính tổ chức, cá nhân và của tổ chức, cá nhân nhận gia công lại; thời gian đưa nguyên liệu, vật tư đi gia công để cơ quan hải quan kiểm tra khi cần thiết. Thời hạn nộp văn bản thông báo là trước thời điểm đưa nguyên liệu, vật tư đi gia công lại.


  Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty không có cơ sở sản xuất, thuê gia công lại toàn bộ sản phẩm, Công ty có văn bản gửi Chi cục Hải quan nơi quản lý hoạt động gia công, trong đó nêu rõ các nội dung sau:


  • Tên, địa chỉ trụ sở của Công ty;


  • Tên, địa chỉ, cơ sở sản xuất của 05 hộ kinh doanh cá thể tại làng nghề thêu An Hòa, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam (theo hợp đồng thuê gia công lại đã ký giữa các bên) đính kèm danh sách tên, địa chỉ các hộ gia đình khác có thực hiện hoạt động gia công thêu cho Công ty (khoảng 300 hộ);

  • Tên, địa chỉ nơi lưu giữ hàng hóa bao gồm kho để chứa nguyên vật liệu và thành phẩm sau khi nhận lại sản phẩm gia công lại.


  • Thời gian đưa nguyên liệu, vật tư đi gia công lại.


 2. Trường hợp có thay đổi các nội dung đã thông báo thì Công ty TNHH An Lợi có văn bản điều chỉnh, bổ sung.


 3. Trong trường hợp cần thiết phải kiểm tra cơ sở sản xuất để xác định Công ty có hoạt động gia công sản phẩm xuất khẩu, Cục Hải quan TP. Hà Nội đề nghị Công ty phối hợp thực hiện kiểm tra cơ sở sản xuất tại làng nghề theo địa chỉ ghi trong văn bản thông báo của Công ty.


Thủ tục báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên vật liệu; kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên vật liệu; kiểm tra báo cáo quyết toán Cục Hải quan TP.Hà Nội và Công ty thực hiện theo quy định tại Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC .


Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan TP.Hà Nội và Công ty biết, thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Lưu: VT, GSQL (P2-5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.