Open navigation

Công văn 3410/TCHQ-TXNK Xử lý vướng mắc về Danh mục miễn thuế


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3410 / TCHQ - TXNK 

V/v xử lý vướng mắc về Danh mục miễn thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.


Trả lời công văn số  252 / HQHN - TXNK  ngày 25/1/2016 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc vướng mắc Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Về việc xóa Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế (Danh mục) khỏi hệ thống VNACCS (hệ thống)


  Trước mắt, khi hệ thống tự động trừ lùi hết số lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tương ứng, đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội chưa thực hiện xóa Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế khỏi hệ thống cho tới khi Tổng cục Hải quan có hướng dẫn khác.


 2. Vướng mắc về việc quyết toán nhập khẩu và báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa nhập 

  khẩu


  1. Đối với các trường hợp đăng ký Danh mục trước ngày 01/4/2015, kết thúc việc nhập khẩu hàng hóa miễn thuế trước hoặc sau ngày 01/4/2015 (kể cả trường hợp chưa thực hiện quyết toán việc nhập khẩu, sử dụng hàng hóa miễn thuế theo quy định tại Điều 104 Thông tư số  194 / 2010 / TT - BTC  ngày 06/12/2010 và Điều 103 Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/9/2015 của Bộ Tài chính), thì thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Điều 106 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (không xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp chưa nộp báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 104 Thông tư số  194 / 2010 / TT - BTC  và Điều 103 Thông tư số  128 / 2013 / TT -  BTC).


  2. Đối với các trường hợp đã đăng ký Danh mục trước ngày 01/4/2015, nay doanh nghiệp có văn bản đề nghị quyết toán danh mục do không có nhu cầu nhập khẩu theo danh mục đã đăng ký hoặc đã nhập khẩu theo hình thức nộp thuế


   1. Trường hợp chưa nhập khẩu theo Danh mục


    • Đối với trường hợp đăng ký Danh mục trên hệ thống: Cục Hải quan TP. Hà Nội sử dụng nghiệp vụ “HỦY” Danh mục trên hệ thống.


    • Đối với trường hợp không đăng ký Danh mục trên hệ thống: Cục Hải quan TP. Hà Nội thực hiện thu hồi Danh mục và Phiếu theo dõi trừ lùi đã cấp cho doanh nghiệp, thông báo với cơ quan hải quan trên toàn quốc dừng làm thủ tục miễn thuế theo Danh mục và Phiếu theo dõi trừ lùi đã được cấp.

   2. Trường hợp đã nhập khẩu một phần theo Danh mục


 • Đối với trường hợp đăng ký Danh mục trên hệ thống: Cục Hải quan TP. Hà Nội thông báo cho người đăng ký Danh mục về việc điều chỉnh, sửa Danh mục. Người đăng ký Danh mục thực hiện việc điều chỉnh, sửa Danh mục theo quy định tại khoản 8 Điều 104 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC . Cục Hải quan TP. Hà Nội thực hiện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đề nghị sửa Danh mục, xử lý theo quy định tại Điều 104 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  và phản hồi kết quả xử lý cho người khai hải quan thông qua hệ thống.


 • Đối với trường hợp không đăng ký Danh mục trên hệ thống: Cục Hải quan TP. Hà Nội thực hiện thu hồi Danh mục và Phiếu theo dõi trừ lùi đã cấp cho doanh nghiệp, thông báo với cơ quan hải quan trên toàn quốc dừng làm thủ tục miễn thuế theo Danh mục và Phiếu theo dõi trừ lùi đã được cấp.


Định kỳ hàng năm, doanh nghiệp thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Điều 106 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC .


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội được biết và thực hiện.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Cục GSQL về HQ, Vụ PC, Cục CNTT&TKHQ (để  p / hợp) ;

 • Lưu: VT; TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.