Open navigation

Công văn 3412/TCHQ-GSQL Ghi tên hàng hóa trên sản phẩm mỹ phẩm


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3412 / TCHQ - GSQL 

V/v ghi tên hàng hóa trên sản phẩm mỹ phẩm

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế


Trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan đối với hàng hóa là mỹ phẩm nhập khẩu, Tổng cục Hải quan gặp vướng mắc liên quan đến việc ghi tên hàng hóa trên sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH L’Oreal Việt Nam như sau:


STT

Phiếu công bố sản phẩm

Kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa

01

Tên sản phẩm:


L’Oreal Professionel X Tenso Moisturist Smoothing Cream Natural Hair 400ml

L’Oreal Professionel ParisX Tenso Moisturist Smoothing Cream Natural Hair 400ml (số lượng 3012 cái)

02

Tên sản phẩm:


L’Oreal Professionel Dulcia Advanced Inoene G2 Natural To Sensitized Hair 400ml

L’Oreal Professionel ParisDulcia Advanced Inoene G2 Natural To Sensitized Hair 400ml (số lượng 132 cái)

03

Tên sản phẩm:


L’Oreal Professionel Hair spa Deep Nourishing Creambath With Water Lily For Dry Hair 500ml

L’Oreal Professionel ParisHair Spa Deep Nourishing Creambath With Water Lily For Dry Hair 500ml (số lượng 3780 cái)

04

Tên sản phẩm:


L’Oreal Professionel Hair spa Deep Nourishing Creambath With Water Lily For Dry Hair 500ml

L’Oreal Professionel Paris Hair Spa Deep Nourishing Creambath With Water Lily For Dry Hair 500ml (số lượng 1806 cái)

Tại công văn giải trình của Công ty TNHH L’Oreal Việt Nam có nêu “Chữ Paris chỉ là một dấu hiệu trên nhãn sản phẩm, không nằm trong tên sản phẩm của nhà sản xuất, không phải là dấu hiệu bắt buộc phải có trong tên sản phẩm”. Do đó, không có sự khác biệt về tên mỹ phẩm trên nhãn hàng hóa và trên bộ chứng từ CFS.


Về việc này, Cục Quản lý Dược có công văn số  7680 / QLD - MP  ngày 4/5/2015 gửi Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn việc khai báo thông tin trên nhãn mỹ phẩm. Theo đó, “tên sản phẩm mỹ phẩm phải được thống nhất trong hồ sơ, bao gồm: Giấy chứng nhận lưu hành tự do, Giấy ủy quyền, Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền cấp số tiếp nhận, nhãn sản phẩm”

Theo nội dung hướng dẫn của Cục Quản lý dược nêu trên thì tên sản phẩm mỹ phẩm phải được thống nhất với Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Tuy nhiên đối với trường hợp cụ thể của Công ty TNHH Loreal Việt Nam đang vướng mắc là tên sản phẩm ghi trên hàng hóa có thêm từ “Paris” có được hiểu là đã “thống nhất” với Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm hay chưa?


Để có đủ cơ sở hướng dẫn các đơn vị Hải quan và doanh nghiệp thực hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Quản lý Dược có ý kiến cụ thể đối với nội dung trao đổi trên.


Cảm ơn sự hợp tác của quý Cục và mong nhận được ý kiến trả lời trước ngày 25/4/2016./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ Pháp chế - TCHQ (để p/h);

  • Cục HQ TP Hồ Chí Minh (để biết);

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.