Open navigation

Công văn 482/GSQL-TH Thành lập kho ngoại quan của CTY TNHH MTV Xuân Phát


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  482 / GSQL - TH 

V/v thành lập kho ngoại quan của Công ty TNHH MTV Xuân Phát

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai


Trả lời công văn số  397 / HQLC - NV  ngày 30/3/2016 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai báo cáo bổ sung về điều kiện thành lập kho ngoại quan của Công ty TNHH MTV Xuân Phát, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Theo công văn số  494 / UBND - KT  ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh Lào Cai thì UBND tỉnh Lào Cai đã đồng ý về chủ trương cho phép Công ty MTV Xuân Phát nghiên cứu lập hồ sơ điều chỉnh, bổ sung mục tiêu đầu tư dự án: Xưởng chế biến nông, lâm sản tại Lô 30 - Cụm công nghiệp Bắc Duyên Hải thành kho ngoại quan; gửi Ban Quản lý Khu kinh tế thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.


Tổng cục Hải quan sẽ xem xét ra Quyết định thành lập kho ngoại quan khi UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt về điều chỉnh, bổ sung mục tiêu đầu tư dự án của Công ty TNHH MTV Xuân Phát.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai được biết và hướng dẫn Công ty TNHH MTV Xuân Phát thực hiện./,Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TH (3).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Nhất Kha

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.