Open navigation

Công văn 486/GSQL-TH Xử lý vướng mắc về C/O form D liên quan đến hàng hóa thuê GC ở nước ngoài


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  486 / GSQL - TH 

V/v vướng mắc C/O form D

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan Quảng Bình


Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số  050416 / GTA - GC  ngày 5/4/2016 của Công ty TNHH Phụ tùng xe máy - ô tô Goshi Thăng Long đề nghị hướng dẫn xử lý vướng mắc về C/O form D liên quan đến hàng hóa thuê gia công ở nước ngoài.


Để có cơ sở xem xét xử lý và trả lời doanh nghiệp cụ thể, đề nghị Cục Hải quan Quảng Bình kiểm tra hồ sơ các lô hàng có liên quan, gửi hồ sơ và báo cáo kết quả xử lý về Cục Giám sát quản lý về Hải quan.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để đơn vị biết, thực hiện./. (Gửi kèm công văn số  050416 / GTA - GC  ngày 5/4/2016).Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TH (3)


KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNGÂu Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.