Open navigation

Công văn 497/GSQL-TH Thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan, kho hàng không kéo dài


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  497 / GSQL - TH 

V/v thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan, kho hàng không kéo dài

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: Công ty cổ phần XNK và phân phối Việt Nhật.

(Đ/c: Thôn Thông Đạt, xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội)


Ngày 8/4/2016, Bộ phận tiếp nhận thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa Tổng cục Hải quan nhận được đơn của Công ty cổ phần XNK và phân phối Việt Nhật xin thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan, địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nội địa, kho hải quan, kho hàng không kéo dài tại Chi cục Hải quan Hà Tây. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về hải quan (đơn vị được giao xử lý nội dung kiến nghị của Công ty) có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại Điều 97, 98, 99, 100, 101 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về điều kiện, hồ sơ và trình tự thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan; địa điểm kiểm tra tập trung; địa tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới; kho hàng không kéo dài, đề nghị Công ty cổ phần XNK và phân phối Việt Nhật nghiên cứu, xem xét sự phù hợp và nộp hồ sơ tại Cục Hải quan TP. Hà Nội để làm thủ tục thành lập địa điểm theo đề nghị của Công ty.


Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến để Công ty cổ phần XNK và phân phối Việt Nhật được biết./Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TH.

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Nhất Kha

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.