Open navigation

Công văn 523/GSQL-TH Vướng mắc trên các C/O mẫu E


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  523 / GSQL - TH 

V/v vướng mắc trên C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.


Trả lời công văn số  2319 / HQHP - GSQL  ngày 5/4/2016 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc vướng mắc trên các C/O mẫu E, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Đối với các C/O mẫu E có số tham chiếu E163202511470004 cấp ngày 13/1/2016, E163701212230055 cấp ngày 10/3/2016 và E163113050060002 cấp ngày 6/3/2016.


    Điều 26 của Thông tư  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hướng dẫn về việc chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ trong trường hợp có khác biệt nhỏ, không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ và bản chất xuất xứ hàng hóa nhập khẩu như; “khác biệt nhỏ giữa chữ ký trên C/O và chữ ký mẫu”.


    Trên cơ sở hướng dẫn trên, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị đơn vị căn cứ thẩm quyền để xử lý vụ việc.


  2. Đối với các C/O mẫu E có số tham chiếu E164420160780012 cấp ngày 01/3/2016 và E1644240T0070004 cấp ngày 11/01/2016.


Tổng cục Hải quan sẽ gửi văn bản yêu cầu cơ quan cấp C/O của Trung Quốc xác minh các C/O mẫu E dẫn trên và thông báo khi có kết quả xác minh.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGÂu Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.