Open navigation

Công văn 530/GSQL-GQ1 Mỹ phẩm nhập khẩu


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  530 / GSQL - GQ1 

V/v mỹ phẩm nhập khẩu

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được thông tin về vướng mắc của Công ty TNHH quốc tế Unilever Việt Nam liên quan việc nhập khẩu mặt hàng mỹ phẩm Pond’s Flawless White Whitening Expert BB Cream SPF 30 PA++ (có tên ghi trên hàng nhập khẩu thừa chữ SPF 30 PA++ so với tên trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm) tại Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh. Liên quan đến việc này, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:


Để có đủ cơ sở hướng dẫn doanh nghiệp, đề nghị Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh báo cáo cụ thể vướng mắc của Công ty TNHH quốc tế Unilever Việt Nam, tình trạng hàng hóa hiện nay và đề xuất phương án xử lý. Báo cáo gửi về Cục Giám sát quản lý về Hải quan trước ngày 22/4/2016.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);

  • Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNGÂu Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.