Open navigation

Công văn 534/GSQL-GQ1 Kiểm tra việc bảo quản hàng hóa chờ thông quan


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  534 / GSQL - GQ1 

V/v kiểm tra việc bảo quản hàng hóa chờ thông quan

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.


Cục Giám sát quản lý về hải quan nhận được công văn số  1492 / HQHP - GSQL  ngày 09/3/2016 của đơn vị về nội dung nêu tại trích yếu, sau khi nghiên cứu, lấy ý kiến đơn vị liên quan, một số nội dung chưa đủ cơ sở để hướng dẫn, cần thống nhất trước khi báo cáo lãnh đạo Tổng cục Hải quan hướng dẫn.


Trong khi chờ văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, Cục Giám sát quản lý đề nghị đơn vị triển khai việc kiểm tra bảo quản hàng hóa chờ thông quan (trong địa bàn quản lý) và đề nghị Cục Hải quan nơi địa bàn bảo quản hàng hóa kiểm tra (ngoài địa bàn bảo quản) theo các quy định hiện hành tại Khoản 6 và 7 Điều 32 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngay 25/3/2015 của Bộ Tài chính.


Cục Giám sát quản lý về hải quan thông báo để đơn vị biết thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);

  • Lưu: VT, GQ1.

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNGNgô Minh Hải

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.