Open navigation

Công văn 545/GSQL-GQ1 Hướng dẫn thực hiện Thông tư 41/2015/TT-BTNMT


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  545 / GSQL - GQ1 

V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư  41 / 2015 / TT -  BTNMT ngày 09/9/2015.

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.


Trả lời công văn số  8203 / HQHP - GSQL  ngày 09/11/2015 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng liên quan đến việc thực hiện Thông tư  41 / 2015 / TT - BTNMT ngày 09/9/2015, trên cơ sở ý kiến của Cục Kiểm soát Ô nhiễm - Tổng cục Môi trường nêu tại công văn số  313 / KSON -  KK ngày 08/4/2016 (trả lời công văn số  1597 / GSQL - GQ1  ngày 15/12/2015 và công văn số  421 / GSQL - GQ1  ngày 30/3/2016 của Tổng cục Hải quan), Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 • Thống nhất với đề xuất của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đối với nội dung quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư: Khi đăng ký làm thủ tục tổ chức cá nhân ủy thác nhập khẩu phế liệu có thể nộp bản sao công chứng giấy xác nhận nhập khẩu phế liệu của tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu.


 • Đối với nội dung quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư  41 / 2015 / TT - BTNMT: Trường hợp hàng hóa về trước ngày Thông tư có hiệu lực và đăng ký tờ khai sau ngày này, doanh nghiệp đã nộp “Giấy xác nhận nhập khẩu phế liệu của tổ chức, cá nhân ủy thác nhập khẩu phế liệu” nhưng chưa được cấp “Giấy xác nhận nhập khẩu phế liệu của tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu” Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số  2598 / TCMT -  KSON ngày 19/11/2015 hướng dẫn giải quyết, Tổng cục Hải quan cũng đã có công văn số  11146 / TCHQ - GSQL  ngày 24/11/2015 gửi Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn thực hiện.


 • Văn bản chứng nhận hợp quy nêu tại Điểm d Khoản 2, Điểm e Khoản 3 Điều 10 Thông tư  41 / 2015 / TT - BTNMT được hiểu là chứng thư giám định và được nộp trước khi thông quan hàng hóa.

 • Liên quan đến việc công bố danh sách các tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư  41 / 2015 / TT - BTNMT: Hiện nay, Tổng cục Môi trường đã cập nhật thường xuyên danh sách các đơn vị đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trên website www.vea.gov.vn của Tổng cục Môi trường. Đề nghị đơn vị tra cứu danh sách này để thực hiện.

 • Đối với các phế liệu ban hành kèm công văn số  2570 / BTNMT - TTCMT  ngày 25/6/2015 của Bộ TNMT hướng dẫn tạm thời về mô tả phế liệu (chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường) thì các đơn vị chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật đối với phế liệu nhập khẩu vẫn phải tiến hành việc giám định phế liệu nhập khẩu chưa có quy chuẩn kỹ thuật theo các tiêu chí hướng dẫn tại công văn số  2570 / BTNMT - TCMT  để có chứng thư giám định gửi tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu làm thủ tục thông quan lô hàng phế liệu nhập khẩu theo đúng quy định.


 • Liên quan đến nội dung theo dõi khối lượng phế liệu nhập khẩu, tại Khoản 5 Điều 13 và Khoản 3 Điều 14 Thông tư  41 / 2015 / TT - BTNMT đã quy định rõ Bộ TNMT và Sở TNMT có trách nhiệm quản lý chủng loại, số lượng phế liệu nhập khẩu của tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của Giấy xác nhận đã được cấp. Do vậy, cơ quan Hải quan không cần lập phiếu theo dõi trừ lùi đối với phế liệu nhập khẩu.


 • Theo quy định tại Điểm b Khoản 2, Điểm d Khoản 3 Điều 10 Thông tư  41 / 2015 / TT -  BTNMT thì “Thông báo về lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan” là một trong những chứng từ bắt buộc thuộc bộ hồ sơ hải quan nhập khẩu phế liệu. Về việc một số doanh nghiệp chưa được  Bộ / Sở  Tài nguyên và Môi trường cấp “Thông báo về lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan” đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng hướng dẫn các doanh nghiệp này liên hệ trực tiếp với  Bộ / Sở  Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn việc cấp.


 • Liên quan đến nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 15 Thông tư  41 / 2015 / TT - BTNMT về hiệu lực thi hành Thông tư: Thống nhất với đề xuất của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, theo đó tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu theo Giấy chứng nhận được cấp theo Thông tư  34 / 2012 / TTLT - BCT - BTNMT  còn hiệu lực tự chịu trách nhiệm về việc đáp ứng các Điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 56 Nghị định số  38 / 2015 / NĐ - CP .


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);

 • Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Ngô Minh Hải

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.