Open navigation

Công văn 2229/UBND-TH Nâng cao hiệu quả hoạt động Đường dây nóng


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2229 / UBND - TH 

V/v nâng cao hiệu quả hoạt động Đường dây nóng

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: - Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành;

- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã.


Từ năm 2006, UBND Thành phố đã chỉ đạo triển khai Đường dây nóng tại các cấp, ngành thuộc Thành phố để tiếp nhận, giải quyết phản ảnh, kiến nghị về thủ tục hành chính, những vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn. Sau một thời gian hoạt động, Đường dây nóng đã đạt được một số kết quả. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế. Để tăng cường kỷ cương, hiệu lực chỉ đạo, điều hành và phục vụ nhân dân nhanh chóng, kịp thời, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu:


 1. Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của Đường dây nóng, hòm thư góp ý, thư điện tử góp ý tại đơn vị. Riêng Sở Tư pháp báo cáo tình hình hoạt động Đường dây nóng và hòm thư điện tử tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính (Số điện thoại: 04.39346034; địa chỉ email: kiemsoatthutuchanhchinh@hanoi.gov.vn). Báo cáo UBND Thành phố và đồng gửi Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 25/4/2016.


 2. Sở Thông tin và Truyền thông:


  1. Tổng hợp, cập nhật lại danh bạ Đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử của các đơn vị lên Cổng giao tiếp điện tử và thông tin tới cơ quan báo chí.


  2. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Viễn thông Hà Nội nghiên cứu, đề xuất UBND Thành phố chỉ đạo tổ chức thống nhất Đường dây nóng qua Tổng đài để giám sát xử lý thông tin, phục vụ nhân dân tốt hơn. Báo cáo trước ngày 15/5/2016.

 3. Sở Nội vụ đưa nội dung hoạt động Đường dây nóng vào nội dung kiểm tra công vụ tại các đơn vị, định kỳ báo cáo UBND Thành phố./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Đ/c Bí thư Thành ủy;

 • TT Thành ủy;

 • TT HĐND TP;

 • Đ/c Chủ tịch UBNDTP;

 • Các đ/c PCT UBNDTP;

 • VPTU, VP ĐĐBQH&HĐNDTP;

 • VPUB: C.PVP, các Phòng, ban, Trung tâm;

 • Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH


Nguyễn Đức Chung

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.