Open navigation

Công văn 841/NHCS-KHNV Nguồn vốn cho vay theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg


NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  841 / NHCS - KHNV 

V/v nguồn vốn cho vay theo Quyết định số  33 / 2015 / QĐ - TTg  của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang


Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) nhận được công văn số  651 / UBND - VX2  ngày 18/3/2016 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Giang về việc đề nghị cấp vốn vay để thực hiện hỗ trợ về nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định số  33 / 2015 / QĐ - TTg  của Thủ tướng Chính phủ. Về vấn đề này, NHCSXH có ý kiến phúc đáp Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang như sau:


Thực hiện Quyết định số  33 / 2015 / QĐ - TTg  ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số  167 / 2008 / QĐ - TTg  giai đoạn 2), NHCSXH đã xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2016 báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch để triển khai thực hiện. Tuy nhiên, tại Quyết định số  2526 / QĐ - TTg  ngày 31/12/2015 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, NHCSXH chưa được ngân sách nhà nước bố trí kế hoạch vốn năm 2016 để thực hiện chương trình theo quy định.


Để đảm bảo nguồn vốn triển khai thực hiện chương trình tín dụng chính sách theo quy định tại Quyết định số  33 / 2015 / QĐ - TTg  của Thủ tướng Chính phủ, NHCSXH đang tiếp tục báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ ngành liên quan cân đối ngân sách nhà nước cấp cho NHCSXH để triển khai thực hiện chương trình theo quy định. Căn cứ kế hoạch vốn năm 2016 để thực hiện chương trình tín dụng chính theo Quyết định số  33 / 2015 / QĐ - TTg  được Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung, NHCSXH sẽ cân đối giao kế hoạch nguồn vốn và chỉ đạo chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Giang triển khai thực hiện theo quy định.


Trên đây là ý kiến của NHCSXH đối với đề nghị của UBND tỉnh Bắc Giang về việc cấp vốn vay để thực hiện Quyết định số  33 / 2015 / QĐ - TTg  của Thủ tướng Chính phủ. NHCSXH rất mong UBND tỉnh Bắc Giang tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện đối với hoạt động của chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Giang trên địa bàn./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thống đốc NHNN, kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH (Để báo cáo);

  • Tổng Giám đốc, Trưởng BKS (Để báo cáo);

  • Các Phó TGĐ, KTT;

  • CN NHCSXH tỉnh Bắc Giang;

  • Lưu: VT, KHNV.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐCVõ Minh Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.