Open navigation

Công văn 1532/TCT-KK Chính sách thuế giá trị gia tăng khi giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1532 / TCT - KK 

V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Nam


Trả lời công văn số  109 / CT - KTT  ngày 11/01/2016 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam về việc vướng mắc khi giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ hướng dẫn tại:


+ Điểm a và c Khoản 9 Điều 7, Khoản 1 Điều 9 và Điều 11 Thông tư số  219 / 2013 / TT -  BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số  209 / 2013 / NĐ - CP  ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT;


+ Điểm a Khoản 2 Điều 16 Thông tư số  39 / 2014 / TT - BTC  ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số  51 / 2010 / NĐ - CP  ngày 14/5/2010 và Nghị định số  04 / 2014 / NĐ - CP  ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;


+ Điểm b Khoản 4 Điều 11 Thông tư số  10 / 2014 / TT - BTC  ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.


Theo báo cáo của Cục Thuế: Công ty TNHH Hankook AI Tec Vina (mã số thuế 0700708912) trong thời gian là doanh nghiệp chế xuất có ký Hợp đồng thuê Công ty TNHH xây dựng và thương mại Korea (mã số thuế 0106064268) xây dựng nhà xưởng với giá trị bao gồm cả nguyên vật liệu và 10% thuế GTGT. Công ty TNHH Hankook AI Tec Vina đã thanh toán một phần giá trị hợp đồng cho Công ty TNHH xây dựng và thương mại Korea trước khi chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và không có hồ sơ quyết toán giá trị công trình khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Công ty TNHH xây dựng và thương mại Korea lập hóa đơn giao cho Công ty TNHH Hankook AI Tec Vina sau khi Công ty này đã chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, trong đó có số tiền đã nhận thanh toán khi Công ty này là doanh nghiệp chế xuất.


Căn cứ các nội dung trên, thì Hợp đồng ký giữa Công ty TNHH Hankook AI Tec Vina và Công ty TNHH xây dựng và thương mại Korea trong thời gian Công ty TNHH Hankook AI Tec Vina: là doanh nghiệp chế xuất thuộc diện chịu thuế GTGT với thuế suất 0%; kể từ khi là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài thuộc diện chịu thuế GTGT với thuế suất 10%.

Tuy nhiên, do Công ty TNHH xây dựng và thương mại Korea không lập hóa đơn khi nhận tiền thanh toán từ Công ty TNHH Hankook AI Tec Vina trong thời gian Công ty TNHH Hankook AI Tec Vina là doanh nghiệp chế xuất, đồng thời hai Công ty không có hồ sơ quyết toán giá trị công trình khi Công ty TNHH Hankook AI Tec Vina chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, đề nghị Cục Thuế tỉnh Hà Nam phối hợp với Cục Thuế thành phố Hà Nội thực hiện kiểm tra việc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Korea không lập hóa đơn khi nhận tiền thanh toán từ Công ty TNHH Hankook AI Tec Vina trong thời gian Công ty TNHH Hankook AI Tec Vina là doanh nghiệp chế xuất để xử lý về hành vi không lập hóa đơn và xử lý về thuế theo quy định.


Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hà Nam được biết ./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ Pháp chế (BTC);

  • Các Vụ: PC, CS (TCT);

  • Cục Thuế thành phố Hà Nội;

  • Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Đại Trí

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.