Open navigation

Công văn 1552/TCT-DNL Thuế TNDN tại Việt Nam đối với Dự án đầu tư tại nước ngoài (An-Giê-Ri)


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1552 / TCT - DNL 

V/v: Thuế TNDN tại Việt Nam đối với Dự án đầu tư tại nước ngoài (An-Giê-Ri)

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí.


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  3310 / TDKT - KT & amp ;KT của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đề nghị hướng dẫn về thuế TNDN đối với thu nhập từ Dự án Lô 433A&416B do PVEP đầu tư tại Cộng hòa An-Giê-Ri Dân chủ và Nhân dân (sau đây gọi là An- Giê-Ri). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại Điều 1 Thông tư số  96 / 2015 / TT - BTC  ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ở nước ngoài chuyển phần thu nhập sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở nước ngoài của doanh nghiệp về Việt Nam đối với các nước đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì thực hiện theo quy định của Hiệp định; đối với các nước chưa ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp ở các nước mà doanh nghiệp đầu tư chuyển về có mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn thì thu phần chênh lệch so với số thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam.


 • Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài có thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại nước ngoài, thực hiện kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của Việt Nam, kể cả trường hợp doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập theo quy định của nước doanh nghiệp đầu tư. Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp để tính và kê khai thuế đối với các Khoản thu nhập từ nước ngoài là 22% (từ ngày 01/01/2016 là 20%), không áp dụng mức thuế suất ưu đãi (nếu có) mà doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đang được hưởng theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.


 • Trường hợp Khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài đã chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (hoặc một loại thuế có bản chất tương tự như thuế thu nhập doanh nghiệp) ở nước ngoài, khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tại Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài được trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài hoặc đã được đối tác nước tiếp nhận đầu tư trả thay (kể cả thuế đối với tiền lãi cổ phần), nhưng số thuế được trừ không vượt quá số thuế thu nhập tính theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam. Số thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài được miễn, giảm đối với phần lợi nhuận được hưởng từ dự án đầu tư ở nước ngoài theo luật pháp của nước doanh nghiệp đầu tư cũng được trừ khi xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tại Việt Nam.


 • Hồ sơ đính kèm khi kê khai và nộp thuế của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đối với Khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài bao gồm:


  + Bản chụp Tờ khai thuế thu nhập ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế;


  + Bản chụp chứng từ nộp thuế ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế hoặc bản gốc xác nhận của cơ quan thuế nước ngoài về số thuế đã nộp hoặc bản chụp chứng từ có giá trị tương đương có xác nhận của người nộp thuế.


 • Khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài được kê khai vào quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của năm có chuyển phần thu nhập về nước theo quy định của pháp luật về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. Khoản thu nhập (lãi), Khoản lỗ phát sinh từ dự án đầu tư ở nước ngoài không được trừ vào số lỗ, số thu nhập (lãi) phát sinh trong nước của doanh nghiệp khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.”


Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp PVEP có thu nhập từ Dự án dầu khí Lô 433A & 416B tại An-Giê-Ri và đã nộp thuế TNDN tại An-Giê-Ri thì PVEP có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế và cung cấp hồ sơ, chứng từ đính kèm theo quy định của pháp luật. Khi xác định số thuế TNDN phải nộp tại Việt Nam đối với thu nhập từ Dự án dầu khí Lô 433A & 416B, PVEP được trừ số thuế TNDN tương ứng với tỷ lệ tham gia của PVEP trong Dự án dầu khí Lô 433A & 416B đã nộp tại An-Giê-Ri, số thuế được trừ tối đa bằng số thuế TNDN mà PVEP phải nộp theo quy định pháp luật tại Việt Nam đối với thu nhập từ dự án dầu khí Lô 433A & 416B.


Tổng cục Thuế thông báo để Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Cục Thuế thành phố Hà Nội;

 • Vụ: CS, PC, KK, HTQT;

 • Lưu: VT, DNL (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.