Open navigation

Công văn 1554/TCT-CS Ghi tỷ giá trên hóa đơn


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1554 / TCT - CS 

V/v ghi tỷ giá trên hóa đơn

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: Tổng công ty Đầu tư phát triển & Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long 

(Đ/c: Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh)


Trả lời công văn số  4333 / CIPM - TCKT  ngày 20/11/2015 của Tổng công ty ĐTPT&QLDA hạ tầng giao thông Cửu Long về việc ghi tỷ giá trên hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 4 Điều 2 Thông tư số  26 / 2015 / TT - BTC  ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đồng tiền nộp thuế và xác định doanh thu, chi phí và các Khoản nộp ngân sách nhà nước như sau: “Đồng tiền nộp thuế và xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế và các Khoản nộp ngân sách nhà nước.

...3. Trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số  200 / 2014 / TT - BTC  ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp:

  • Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài Khoản.

  • Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán chi phí là tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài Khoản tại thời Điểm thực tế phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ.

  • Các trường hợp cụ thể khác thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số  200 / 2014 / TT - BTC  ngày 22/12/2014.”

Căn cứ quy định nêu trên, Cục Thuế TP.Cần Thơ đã có công văn số  1314 / CT - KTT  ngày 25/08/2015 trả lời Liên danh GS - Hanshin (nhà thầu của Tổng công ty Cửu Long) là phù hợp với quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty ĐTPT&QLDA hạ tầng giao thông Cửu Long biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC (BTC);

  • Vụ PC (TCT);

  • Cục Thuế TP.HCM, Cần Thơ, Kiên Giang;

  • Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGCao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.