Open navigation

Công văn 16/BXD-VLXD Hướng dẫn xuất khẩu sản phẩm hỗn hợp bột khoai mì xay có chứa cao lanh


BỘ XÂY DỰNG

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  16 / BXD - VLXD 

V/v hướng dẫn xuất khẩu sản phẩm hỗn hợp bột khoai mì xay có chứa cao lanh.

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản Phú Sinh Sài Gòn


Bộ Xây dựng nhận được công văn số  031616 / CV - PS  ngày 16/3/2016 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản Phú Sinh Sài Gòn về việc đề nghị hướng dẫn xuất khẩu sản phẩm hỗn hợp bột khoai mì xay có chứa cao lanh. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:


Theo báo cáo của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản Phú Sinh Sài Gòn thì sản phẩm hỗn hợp bột khoai mì xay có chứa cao lanh gồm: thành phần chính là bột khoai mì xay (nông sản) chiếm tỷ lệ 98% trộn với một lượng nhỏ khoáng chất cao lanh (tỷ lệ 2%). Công dụng của sản phẩm được sử dụng trong ngành khuôn đúc tại thị trường Nhật Bản và các nước khác.


Căn cứ vào danh mục, tiêu chuẩn và điều kiện xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng (Phụ lục 1), danh mục khoáng sản làm vật liệu không được phép xuất khẩu (Phụ lục 2) được quy định tại Thông tư số  04 / 2012 / TT - BXD  ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, thì sản phẩm hỗn hợp bột khoai mì xay có chứa cao lanh nêu trên không phải là khoáng sản làm vật liệu xây dựng.


Vì vậy, trong trường hợp sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp đảm bảo các đặc tính kỹ thuật nêu trên thì sẽ không thuộc đối tượng phạm vi điều chỉnh được quy định tại Thông tư số  04 / 2012 / TT - BXD  của Bộ Xây dựng.


Đề nghị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản Phú Sinh Sài Gòn liên hệ với cơ quan Hải quan để làm thủ tục xuất khẩu theo quy định./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Đỗ Đức Duy (để b/c);

  • Tổng cục Hải quan;

  • Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh;

  • Lưu: VT, VLXD.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂT DỰNG

 PHÓ VỤ TRƯỞNGPhạm Văn Bắc

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.