Open navigation

Công văn 3496/TCHQ-GSQL Thực hiện công tác chuyển luồng tờ khai hải quan, tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3496 / TCHQ - GSQL 

V/v thực hiện công tác chuyển luồng tờ khai hải quan, tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: Cục hải quan các tỉnh, thành phố,


Liên quan đến việc thực hiện công tác chuyển luồng tờ khai hải quan xuất khẩu, nhập khẩu; tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát tại các đơn vị hải quan, Tổng cục Hải quan đã có công văn số  9597 / TCHQ - GSQL  ngày 15/10/2015 yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện công tác này theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật tới từng Chi cục Hải quan trực thuộc, từng công chức hải quan thừa hành để tránh tùy tiện, không ảnh hưởng đến thời gian thông quan, giải phóng hàng của doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Qua kiểm tra số liệu thống kê trên Hệ thống tại 02 giai đoạn (từ ngày 01/5/2015 đến ngày 15/10/2015 và từ ngày 16/10/2015 đến ngày 31/3/2016), Tổng cục Hải quan nhận thấy số lượng tờ khai hải quan xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện việc chuyển luồng, tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát trên Hệ thống tại một số đơn vị của giai đoạn sau đã giảm so với giai đoạn trước, tuy nhiên, lý do thực hiện việc chuyển luồng tờ khai hải quan, tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát của công chức đề xuất còn chung chung, không rõ ràng các căn cứ để thực hiện như: “dừng thông quan chuyển kiểm tra thực tế hàng hóa”, “công chức đăng ký kiểm tra lại hồ sơ”, “hàng niêm phong”, “dừng hàng qua KVGS, kiểm tra thực tế hàng hóa”, ... Do vậy, Tổng cục Hải quan yêu cầu:

  1. Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc tiến hành rà soát, đánh giá hiệu quả của việc thực hiện chuyển  luồng / dừng  đưa hàng qua khu vực giám sát các tờ khai hải quan xuất khẩu, nhập khẩu trên Hệ thống; kiểm tra việc cập nhật nội dung lý do đề xuất thực hiện chuyển  luồng / dừng  đưa hàng qua khu vực giám sát của công chức hải quan tại các Chi cục Hải quan trực thuộc; kết quả báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan trước ngày 15/5/2016). Trường hợp phát hiện công chức hải quan thực hiện không đúng quy định tại Luật Hải quan 2014 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan để gây khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu phải chấn chỉnh, kiểm điểm, xử lý đồng thời báo cáo về Tổng cục Hải quan.

  2. Cục Giám sát quản lý về Hải quan chủ trì thực hiện kiểm tra công tác chuyển luồng, dừng đưa hàng qua khu vực giám sát đối với các tờ khai hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại các đơn vị hải quan địa phương, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ đề xuất các biện pháp xử lý cụ thể đối với các trường hợp công chức hải quan thực hiện không đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ Tài chính (để b/c);

  • Lãnh đạo Tổng cục;

  • Cục GSQL, Vụ TCCB (để  th / h) ;

  • Lưu: VT, GSQL.Cường(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.