Open navigation

Công văn 3497/TCHQ-GSQL C/O mẫu AANZ theo hình thức cũ đến hết tháng 4 năm 2016


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3497 / TCHQ - GSQL 

V/v C/O mẫu AANZ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.


Tiếp theo công văn số  2691 / TCHQ - GSQL  ngày 04/04/2016 dẫn Cục Hải quan địa phương thực hiện thống nhất về kiểm tra tính hợp lệ C/O mẫu AANZ, căn cứ trên thông báo từ Ban thư ký của ASEAN về việc Philippines sử dụng C/O mẫu AANZ theo hình thức cũ đến hết tháng 4 năm 2016, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:


Cơ quan hải quan chấp nhận C/O mẫu AANZ do Philippines phát hành theo hình thức cũ (quy định tại Thông tư số  33 / 2009 / TT - BCT)  đến hết ngày 30/4/2016. Kể từ ngày 1/5/2016, cơ quan hải quan chỉ chấp nhận C/O mẫu AANZ được cấp đúng theo quy định tại Thông tư số  31 / 2015 / TT - BCT .


Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ trên nội dung hướng dẫn trên để thực hiện thống nhất./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL (3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.