Open navigation

Công văn 3500/BCT-BGMN Tạo điều kiện cho thương nhân mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới


BỘ CÔNG THƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3500 / BCT - BGMN 

V/v tạo Điều kiện cho thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới


Ngày 27 tháng 01 năm 2016, Bộ Công Thương đã có văn bản số  891 / BCT - BGMN  hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới triển khai thực hiện Quyết định số  52 / 2015 / QĐ - TTg  ngày 20 tháng 10 năm 2015 về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới và Thông tư số  52 / 2015 / TT - BCT  ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân. Trong đó, Bộ Công Thương đã hướng dẫn cụ thể về việc đăng ký thương nhân biên mậu cũng như hàng hóa cho phép thương nhân mua bán qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới.

Để tiếp tục tạo Điều kiện cho thương nhân đăng ký thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới theo quy định tại Quyết định số  52 / 2015 / QĐ - TTg  và Thông tư số  52 / 2015 / TT - BCT  nêu trên, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới như sau:

  1. Trên cơ sở hồ sơ đăng ký của thương nhân và đề xuất của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh sách thương nhân (không có vốn đầu tư nước ngoài) được phép thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh, không cần xin ý kiến Bộ Công Thương. Thời hạn thực hiện từ nay đến hết năm 2016.

  2. Danh sách thương nhân được công bố đề nghị gửi cho Bộ Công Thương (Vụ Thương mại Biên giới và Miền núi - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Thương mại Biên giới Trung ương).

  3. Đối với các thương nhân có vốn đầu tư nước ngoài: thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Quyết định số  52 / 2015 / QĐ - TTg  ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, phát sinh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo về Bộ Công Thương (Vụ Thương mại Biên giới và Miền núi - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Thương mại Biên giới Trung ương) để phối hợp giải quyết.

Bộ Công Thương xin thông báo để Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới triển khai thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng (để b/c);

  • BCĐ thương mại biên giới Trung ương;

  • SCT các tỉnh biên giới;

  • Lưu: VT, BGMN.

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Nguyễn Cẩm Tú

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.