Open navigation

Công văn 806/TY-QLT Tạm ngừng nhập khẩu nguyên liệu kháng sinh Enrofloxacin


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC THÚ Y

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  806 / TY - QLT 

Vv tạm ngừng nhập khẩu nguyên liệu kháng sinh Enrofloxacin

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: Các Công ty sản xuất thuốc thú y, nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc thú y


Trong thời gian vừa qua, trước diễn biến phức tạp của việc sử dụng các chất cấm trong chăn nuôi, lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản để phòng, trị bệnh dẫn đến sản phẩm động vật, sản phẩm thủy sản bị tồn dư kháng sinh, chất độc hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, ảnh hưởng đến uy tín thị trường xuất khẩu sản phẩm động vật và sản phẩm thủy sản của Việt Nam; đồng thời qua khảo sát đã phát hiện người nuôi trồng thủy sản sử dụng nguyên liệu kháng sinh Enrofloxacin là hoạt chất cấm sử dụng để phòng, trị bệnh thủy sản theo quy định tại Thông tư số  03 / 2012 / TT - BNNPTNT  ngày 16/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số  764 / TY - QLT  ngày 21/4/2016 về việc tạm dừng cấp phép nhập khẩu Enrofloxacin, Cục Thú y có ý kiến như sau:

 1. Tạm dừng nhập khẩu 03 tháng đối với nguyên liệu kháng sinh Enrofloxacin để kinh doanh, sản xuất thuốc thú y cho mục đích sử dụng trong nước từ ngày 15/4/2016.

 2. Các giấy phép nhập khẩu nguyên liệu kháng sinh Enrofloxacin đã được Cục Thú y cấp phép không còn hiệu lực kể từ ngày 15/4/2016. Các lô hàng nguyên liệu Enrofloxacin đã làm thủ tục xuất khẩu về Việt Nam trước ngày 15/4/2016 thì được phép làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam. Đối với doanh nghiệp đã ký hợp đồng và chuyển tiền cho công ty xuất khẩu nguyên liệu Enrofloxacin trước ngày 15/4/2016, căn cứ vào hợp đồng và giấy xác nhận chuyển tiền của Ngân hàng, Cục Thú y xem xét, cho phép nhập khẩu đối với từng trường hợp cụ thể.

 3. Đối với trường hợp đăng ký nhập khẩu nguyên liệu Enrofloxacin để sản xuất thuốc thú y cho mục đích xuất khẩu, Cục Thú y sẽ thẩm định, cấp phép nhập khẩu và quản lý chặt chẽ nguyên liệu nhập khẩu, bảo đảm việc sử dụng nguyên liệu kháng sinh Enrofloxacin đúng mục đích sử dụng.

 4. Đối với nguyên liệu kháng sinh Enrofloxacin đã nhập khẩu chỉ được phép sử dụng để sản xuất thuốc thú y đã được cấp phép lưu hành tại nhà máy sản xuất có Giấy chứng thực hành tốt sản xuất thuốc thú y (GMP) hoặc bán cho cơ sở đủ điều kiện kinh doanh nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc thú y còn hiệu lực theo quy định.

 5. Việc cấm sử dụng Enrofloxacin trong chăn nuôi gia súc, gia cầm sẽ được xem xét. Cục Thú y thông báo để Công ty biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);

 • Thứ trưởng Vũ Văn Tám (để b/c);

 • Cục trưởng (để b/c);

 • Tổng cục Hải quan;

 • Lưu: VT, QLT.

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đàm Xuân Thành

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.