Open navigation

Quyết định 1950/QĐ-UBND Chấm dứt hiệu lực Quyết định 35/2013/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1950 / QĐ - UBND 

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC CHẤM DỨT HIỆU LỰC QUYẾT ĐỊNH SỐ  35 / 2013 / QĐ - UBND  NGÀY 04/9/2013 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG THEO LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ HỘ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ  29 / 2012 / QĐ - UBND  NGÀY 30/10/2012 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008; Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số  16 / 2013 / NĐ - CP  ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số  1292 / BC - KH & amp ;ĐT ngày 21/12/2015, văn bản số  217 / KH & amp ;ĐT-ĐTNN ngày 18/01/2016, văn bản số  1204 / KH & amp ;ĐT-ĐTNN ngày 28/3/2016; ý kiến của Sở Tư pháp tại văn bản số  3449 / STP - KT & amp ;THPL ngày 17/11/2015 và Báo cáo số  12 / BC - STP  ngày 07/3/2016;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt hiệu lực Quyết định số  35 / 2013 / QĐ - UBND  ngày 04/9/2013 của UBND thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn Thành phố ban hành theo Quyết định số  29 / 2012 / QĐ - UBND  ngày 30/10/2012 của UBND thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ngành, cơ quan của Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

 • Như Điều 3;

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

 • TTr: Thành ủy, HĐND Thành phố;

 • Chủ tịch UBND Thành phố;

 • Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

 • Website Chính phủ;

 • Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

 • VPUB: Các PCVP, các P.CV, TH;

 • Cổng thông tin điện tử Thành phố;

 • Trung tâm tin học Công báo Thành phố;

 • Lưu: VT, CTh

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Nguyễn Doãn Toản

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.