Open navigation

Công văn 2886/VPCP-KGVX Báo cáo đánh giá tình hình 3 năm thực hiện Nghị quyết 46/NQ-CP


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2886 / VPCP - KGVX 

V/v: báo cáo đánh giá tình hình 3 năm thực hiện Nghị quyết số  46 / NQ - CP 

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ.


Về báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số  1305 / BKHCN - XHTN  ngày 08 tháng 4 năm 2016 đánh giá tình hình 3 năm thực hiện Nghị quyết số  46 / NQ - CP  ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết  20 - NQ / TW  ngày 01 tháng 11 năm 2012 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:


Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành có hiệu quả các Mục tiêu, nhiệm vụ đã được phê duyệt tại Nghị quyết số  46 / NQ - CP  ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ, để Nghị quyết số  20 - NQ / TW  ngày 01 tháng 11 năm 2012 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong Điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” thật sự đi vào cuộc sống, khoa học và công nghệ thật sự trở thành động lực để nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.


Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Khoa học và Công nghệ biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

  • Các Phó Thủ tướng (để b/c);

  • Ban Tuyên giáo Trung ương;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN;

  • Lưu: VT; KGVX(3). NVH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Khắc Định

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.