Open navigation

Công văn 1777/LĐTBXH-TCCB Báo cáo danh sách công chức, viên chức và người lao động nghỉ hưu năm 2017


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1777 / LĐTBXH - TCCB 

V/v báo cáo danh sách CCVC và người lao động nghỉ hưu năm 2017

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ


Thực hiện việc quản lý công chức, viên chức theo quy định tại Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức; chế độ hưu trí theo quy định tại Nghị định số  46 / 2010 / NĐ - CP  ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức, Nghị định số  29 / NĐ -  CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị lập danh sách công chức, viên chức và người lao động sẽ nghỉ hưu trong năm 2017 (bao gồm các trường hợp thuộc Bộ và đơn vị quản lý).


Báo cáo và danh sách gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 01/6/2016 (mẫu biểu báo cáo kèm theo)./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘTrịnh Minh Chí


Tên đơn vị:


DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ HƯU NĂM 2017

(Kèm theo Công văn số ……………….)STT


Họ và tên


Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, chức danh trước khi nghỉ hưu


Mã ngạch


Thời điểm nghỉ hưu


Ghi chú

Nam

Nữ


Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.