Open navigation

Công văn 2887/BYT-BH Báo cáo tình hình triển khai và thực hiện Thông tư 40/2015/TT-BYT


BỘ Y TẾ

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2887 / BYT - BH 

V/v báo cáo tình hình triển khai và thực hiện Thông tư số  40 / 2015 / TT - BYT 

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Ngày 16 tháng 11 năm 2015, Bộ Y tế ban hành Thông tư số  40 / 2015 / TT - BYT  quy định đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; đồng thời ngày 25/02/2016, Bộ Y tế có văn bản số  978 / BYT - BH  hướng dẫn thực hiện Thông tư số  40 / 2015 / TT - BYT . Để kịp thời nắm bắt tình hình triển khai, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố báo cáo nhanh tình hình triển khai thực hiện Thông tư số  40 / 2015 / TT - BYT  theo nội dung sau:


  1. Tổng hợp việc phổ biến, triển khai các văn bản pháp luật liên quan đến việc đăng ký KCB BHYT ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT, bao gồm cả những văn bản hướng dẫn của địa phương (nếu có) và việc phối hợp giữa Sở Y tế và BHXH tỉnh trong thực hiện;


  2. Sự phối hợp của các ban, ngành tại địa phương trong việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về khám chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;


  3. Việc rà soát, xác định các Trạm y tế xã, cơ sở y tế tư nhân đủ điều kiện KCB ban đầu và việc phân tuyến đối với các cơ sở KCB trên địa bàn;


  4. Cách thức xác định số lượng thẻ BHYT và đối tượng người tham gia BHYT tại các cơ sở tổ chức đăng ký KCB BHYT ban đầu. Kết quả cụ thể và diễn biến qua các năm 2014, 2015, 5 tháng đầu năm 2016. Sự phối hợp giữa Sở Y tế và BHXH tỉnh trong quy định thẻ, số lượng thẻ theo tuyến, nhóm đối tượng tại các cơ sở y tế;


  5. Tình hình khám chữa bệnh và chuyển tuyến: Số lượt KCB theo các tuyến; số lượt KCB không có giấy chuyển tuyến; số lượt KCB trái tuyến;


  6. Tình hình khám chữa bệnh cho các đối tượng đăng ký KCB ban đầu tại phòng khám đa khoa, trạm y tế, bệnh viện huyện (theo khoản 4, Điều 22 Luật BHYT);


  7. Những vấn đề còn tồn tại và khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Thông tư  40 / 2015 / TT - BYT ; những kiến nghị, đề xuất và giải pháp về tổ chức thực hiện, các văn bản hướng dẫn và các nội dung khác.

Đề nghị Sở Y tế gửi báo cáo về Bộ Y tế (Vụ Bảo hiểm y tế) trước ngày 30/5/2016. Bộ Y tế sẽ tổ chức các đoàn đánh giá, giám sát thực hiện Thông tư số  40 / 2015 / TT - BYT  vào tháng  6 / 2016 .Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT. Phạm Lê Tuấn (để báo cáo);

  • Lưu: VT, BH.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM Y TẾ 

PHÓ VỤ TRƯỞNGLê Văn Khảm

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.