Open navigation

Công văn 7211/QLD-MP Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm sai nhãn ghi


BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  7211 / QLD - MP 

V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2016Kính gửi: - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Công ty cổ phần mỹ phẩm vẻ Đẹp Việt

(Địa chỉ: số 171, đường Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội)


Căn cứ Thông tư số  06 / 2011 / TT - BYT  ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ kết quả kiểm tra hậu mại ngày 25/3/2015 tại Công ty cổ phần mỹ phẩm Vẻ Đẹp Việt,


Cục Quản lý Dược thông báo:

 1. Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 01 sản phẩm mỹ phẩm HUILE D’ARGAN SHAMPOO RIPARATORE IDRATANTE - REPARING AND HYDRATING SHAMPOO nhãn hàng KLÉRAL SYSTEM (Số công bố  65611 / 12 / CBMP - QLD  ngày 04/9/2012).

  Tên và địa chỉ Công ty nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty cổ phần mỹ phẩm Vẻ Đẹp Việt (Địa chỉ: Số 171, đường Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội).

  Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi: Mỹ phẩm nhập khẩu và lưu thông có công thức ghi trên nhãn không đúng như hồ sơ đã công bố.

 2. Công ty cổ phần mỹ phẩm Vẻ Đẹp Việt phải:

  • Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm nêu trên. Tiến hành thu hồi toàn bộ các lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định.

  • Gửi báo cáo thu hồi các sản phẩm trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 01/6/2016.

 3. Sở Y tế thành phố Hà Nội kiểm tra, giám sát việc thu hồi các mỹ phẩm nêu trên của Công ty cổ phần mỹ phẩm Vẻ Đẹp Việt báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

 4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • CT. Trương Quốc Cường (để b/c);

 • Tạp chí Dược và Mỹ phẩm - Cục QLD;

 • Trang TTĐT Cục QLD;

 • Lưu: VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đỗ Văn Đông

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.