Open navigation

Công văn 4026/TCHQ-QLRR Vướng mắc trong phân luồng tờ khai đối với lô hàng xuất nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4026 / TCHQ - QLRR 

V/v Trả lời công văn số  0516 / 02 

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Mascot Việt Nam.

(Địa chỉ: Khu công nghiệp Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương)


Phúc đáp công văn số  0516 / 02  ngày 05/05/2016 của Quý Công ty phản ánh vướng mắc trong phân luồng tờ khai đối với các lô hàng xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan trả lời như sau:


Cơ quan Hải quan áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra hải quan theo khoản 2 Điều 16 và Điều 17 Luật Hải quan. Việc đánh giá rủi ro, phân luồng kiểm tra đối với các lô hàng xuất nhập khẩu của công ty được thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 10 Thông tư  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.


Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty được biết. Trân trọng./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Đ/c Nguyễn Công Bình - PTCT (để b/c);

  • Đ/c Trưởng Ban (để b/c);

  • Lưu: VT,QLRR, My(2b).


TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ

 PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Quang Thanh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.