Open navigation

Công văn 4057/TCHQ-GSQL Giám sát hàng hóa tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan thay đổi cửa khẩu xuất


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4057 / TCHQ - GSQL 

V/v giám sát hàng hóa TNTX, KNQ thay đổi cửa khẩu xuất

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng.


Trả lời công văn số  405 / HQCB - NV  ngày 14/4/2016 của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng báo cáo đề xuất thực hiện cơ chế kiểm tra, giám sát hải quan và bàn giao hồ sơ trực tiếp đối với những lô hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan mở tờ khai tái xuất qua cửa khẩu Tà Lùng nhưng không xuất được phải thay đổi cửa khẩu xuất đến điểm thông quan Pác Ty và điểm thông quan Kỷ Sộc, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định và thống nhất quản lý, các trường hợp thay đổi cửa khẩu xuất yêu cầu thực hiện theo Điều 82 Thông tư  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 23/5/2015 của Bộ Tài chính; Điều 25 Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số  1966 / QĐ - TCHQ  ngày 10 tháng 7 năm 2015 và công văn hướng dẫn số  1329 / TCHQ - GSQL  ngày 24/02/2016 của Tổng cục Hải quan.


Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.