Open navigation

Công văn 657/GSQL-GQ3 Nhập khẩu xe ô tô của Việt kiều hồi hương


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  657 / GSQL - GQ3

V/v nhập khẩu xe ô tô của Việt kiều hồi hương

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


Trả lời công văn số  1062 / HQBRVT - GSQL  ngày 14/4/2016 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có văn bản trao đổi hoặc làm việc trực tiếp với Công an TP Vũng Tàu (nơi cấp hộ khẩu cho Việt kiều), nếu địa chỉ cư trú ở nước ngoài của Việt kiều trong hồ sơ cấp hộ khẩu và hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô phù hợp với nhau thì thực hiện cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô theo chế độ tài sản di chuyển theo thẩm quyền.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để  b / cáo) ;

  • Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Nhất Kha

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.