Open navigation

Công văn 659/GSQL-TH Vướng mắc C/O mẫu E số tham chiếu E161100315260063


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  659 / GSQL - TH 

V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.


Trả lời công văn số  1454 / HQHN - GSQL  ngày 11/5/2016 của Cục Hải quan TP Hà Nội về việc vướng mắc các C/O mẫu E số tham chiếu E161100315260063 cấp 19/4/2016 và E161100315260062 cấp ngày 19/4/2016, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Tổng cục Hải quan sẽ gửi văn bản yêu cầu cơ quan cấp C/O của Trung Quốc xác minh các C/O mẫu E dẫn trên và thông báo khi có kết quả xác minh.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Nhất Kha

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.