Open navigation

Công văn 672/GSQL-GQ1 Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu trang thiết bị y tế


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  672 / GSQL - GQ1 

V/v hướng dẫn thủ tục nhập khẩu TTBYT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Công ty Cổ phần K.A.T Việt Nam.

(Đ/c:P.1505 nhà A3 KĐT Đền Lừ II, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội)


Trả lời công văn số 21/K.A.T-HC ngày 16/5/2016 của Công ty Công ty Cổ phần K.A.T Việt Nam về đề nghị hướng dẫn thủ tục nhập khẩu trang thiết bị y tế, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


  • Căn cứ Điều 2 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì người khai hải quan có trách nhiệm “tự kê khai đầy đủ, chính xác, trung thực các tiêu chí trên tờ khai hải quan và các chứng từ phải nộp, phải xuất trình theo quy định của pháp luật...”


  • Theo Điều 29 Nghị định số  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định về kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì “nội dung kiểm tra gồm kiểm tra tên hàng, mã số, số lượng, trọng lượng, khối lượng, chủng loại, chất lượng, xuất xứ, trị giá hải quan của hàng hóa. Kiểm tra đối chiếu sự phù hợp giữa thực tế hàng hóa với hồ sơ hải quan”.


Trường hợp Công ty Cổ phần K.A.T Việt Nam nhập khẩu máy móc là trang thiết bị y tế có nhãn mác model đã được cơ quan quản lý chuyên ngành cấp phép nhập khẩu nhưng thực tế hàng hóa có thay đổi so với catalogue, bản thông số kỹ thuật đã được cấp phép là không đáp ứng quy định về sự phù hợp giữa thực tế hàng hóa với hồ sơ hải quan theo Điều 29 Nghị định số  08 / 2015 / NĐ - CP  dẫn trên. Do vậy, hàng hóa nhập khẩu của công ty không đủ điều kiện để thông quan hàng hóa theo quy định hiện hành.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần K.A.T Việt Nam được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);

  • Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGÂu Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.