Open navigation

Công văn 908/TXNK-PL Thuế xuất khẩu hàng hóa tạm nhập tái xuất


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  908 / TXNK - PL 

V/v thuế xuất khẩu hàng hóa tạm nhập tái xuất

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Quốc tế Đức Yên.

(Địa chỉ: Số 07, ngõ 62/2, Khu B, Tổ 10, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội)


Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số  33 / DY  ngày 06/5/2016 của Công ty TNHH Quốc tế Đức Yên về việc thuế xuất khẩu đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất. Về việc này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:


Căn cứ Thông tư số  182 / 2015 / TT - BTC  ngày 16/11/2015 thì mặt hàng thuộc mã số 4101.20.90 có thuế nhập khẩu ưu đãi là 0%, thuế xuất khẩu là 10%.


Căn cứ Khoản 6 Điều 114 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hàng hóa tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu được xét hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu khi tái xuất (trừ trường hợp đã được miễn thuế quy định tại khoản 1 Điều 103 Thông tư này).


Trường hợp hàng hóa tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu hoặc hàng hóa tạm xuất khẩu để tái nhập khẩu, nếu đã thực tái xuất khẩu hoặc tái nhập khẩu trong thời hạn nộp thuế thì không phải nộp thuế nhập khẩu hoặc thuế xuất khẩu tương ứng với số hàng hóa thực tế đã tái xuất hoặc tái nhập khẩu.


Đề nghị Công ty TNHH Quốc tế Đức Yên căn cứ quy định nêu trên để thực hiện. Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời để Công ty TNHH Quốc tế Đức Yên biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, PL-T.Hương (3b).


KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trịnh Mạc Linh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.