Open navigation

Công văn 1526/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL Triển khai NĐ 20/2016/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính


BỘ TƯ PHÁP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:  1526 / BTP - QLXLVPHC&TDTHPL

V/v triển khai thực hiện Nghị định số  20 / 2016 / NĐ - CP  của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

---------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2016Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 30/3/2016, Chính phủ đã ban, hành Nghị định số  20 / 2016 / NĐ - CP  quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, Nghị định sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2016. Hiện nay, Bộ Tư pháp đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan soạn thảo Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính (dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt vào tháng  10 / 2016)  và soạn thảo Thông tư quy định về quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính (dự kiến ban hành vào tháng  12 / 2016) .


Để triển khai thực hiện Nghị định số  20 / 2016 / NĐ - CP , Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện một số hoạt động sau:


  1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị định số  20 / 2016 / NĐ - CP  đến các đối tượng áp dụng của Nghị định trong phạm vi quản lý của mình.


  2. Chỉ đạo, hướng dẫn việc rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới quy trình cung cấp, tiếp nhận thông tin về xử lý vi phạm hành chính trong các cơ quan quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 2 Nghị định số  20 / 2016 / NĐ - CP .


  3. Chủ động tổ chức thực hiện các quy định về xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động của cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền và nhiệm vụ được quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số  20 / 2016 / NĐ - CP .


  4. Cử cán bộ tham gia đầy đủ các Hội nghị tập huấn về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do Bộ Tư pháp tổ chức; các Bộ, ngành, địa phương chủ động tổ chức các lớp tập huấn triển khai thực hiện các quy định của Nghị định số  20 / 2016 / NĐ - CP  trong phạm vi quản lý của mình.


  5. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ giao tổ chức pháp chế hoặc đơn vị phù hợp, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao Sở Tư pháp làm đầu mối tổ chức thực hiện và phối hợp với Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp trong triển khai thực hiện Nghị định số  20 / 2016 / NĐ - CP .

  6. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy biên chế ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số  20 / 2016 / NĐ - CP  quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, Đề án xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan tư pháp địa phương (phê duyệt theo Quyết định số  1950 / QĐ - TTg  ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ), Thông tư liên tịch số  23 / 2014 / TTLT - BTP - BNV  ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.


Trên đây là một số công việc cần tổ chức triển khai thực Nghị định số  20 / 2016 / NĐ - CP , đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng (để b/c);

  • Lưu: VT, Cục QLXLVPHC&TDTHPL(2b).

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Đinh Trung Tụng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.