Open navigation

Công văn 3569/VPCP-ĐMDN Sơ kết thực hiện NĐ 99/2012/NĐ-CP và đề xuất mô hình thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3569 / VPCP - ĐMDN 

V/v báo cáo sơ kết thực hiện Nghị định số  99 / 2012 / NĐ - CP  và đề xuất mô hình thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Bộ Nội vụ;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Tư pháp;

- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số  9877 / BKHĐT - QLKTTW  ngày 06 tháng 11 năm 2015) báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc sơ kết, đánh giá việc thực hiện Nghị định số  99 / 2012 / NĐ - CP  ngày 15 tháng 11 năm 2012 và đề xuất "Mô hình thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước trên cơ sở tách bạch chức năng quản lý nhà nước với chức năng đại diện chủ sở hữu", Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:


Cơ bản đồng ý với báo cáo, đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nêu trên. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thống nhất chủ trương, tổng hợp chung trong Đề án cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2020, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời chủ động xây dựng Đề án thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trong đó đề xuất khung pháp lý cho việc thành lập, tổ chức và hoạt động của cơ quan này, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2016.


Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTg, PTTg Vương Đình Huệ;

  • VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, TCCV;

  • Lưu: VT, ĐMDN (3b).DH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Lê Mạnh Hà

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.