Open navigation

Công văn 3570/VPCP-KTTH Phí điều tiết điện lực


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3570 / VPCP - KTTH 

V/v phí điều tiết điện lực

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: - Bộ Tài chính;

- Bộ Công Thương.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số  5683 / BTC - TCDN  ngày 27 tháng 4 năm 2016 về việc quy định phương pháp tính và thu phí điều tiết điện lực, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:


Đồng ý với báo cáo của Bộ Tài chính tại Công văn số  5683 / BTC - TCDN  nêu trên. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;

  • VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Sỹ Hiệp,

Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTN, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S


KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Khắc Định

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.