Open navigation

Công văn 3583/VPCP-KTN Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị mới Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3583 / VPCP - KTN 

V/v điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị mới Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: - Bộ Xây dựng;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.


Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Tờ trình số  14 / TTr - UBND  ngày 29 tháng 3 năm 2016, trình Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị mới Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:


Bộ Xây dựng nghiên cứu, xem xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị mới Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030 tại Tờ trình nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.


Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng CP, Phó TTg Trịnh Đình Dũng;

  • Bộ GTVT;

  • VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP; TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III;

  • Lưu: VT, KTN (3b) Nghĩa (15).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Cao Lục

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.