Open navigation

Công văn 3637/VPCP-KGVX Báo cáo tình hình báo chí nêu về xả thải trực tiếp không qua xử lý của CTY TNHH Mei Sheng Textiles Việt Nam


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3637 / VPCP - KGVX 

Về báo cáo tình hình báo chí nêu về việc xả thải trực tiếp không qua xử lý của Công ty TNHH Mei Sheng Textiles Việt Nam

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.


Các báo Tuổi trẻ, Tiền phong, Người lao động (ngày 10 tháng 5 năm 2016), VTC (ngày 11 tháng 5 năm 2016) đưa tin: Phân xưởng nhuộm của Công ty TNHH Mei Sheng Textiles Việt Nam không được phép hoạt động nhưng vẫn tồn tại suốt 7 năm qua, xả thải trực tiếp ra hồ chứa nước Đá Đen cung cấp cho 90% dân số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Mặc dù đã nhiều lần bị cơ quan chức năng xử phạt và 6 lần bị niêm phong nhưng phân xưởng này vẫn tiếp tục hoạt động trở lại và xả thải không qua xử lý ra hồ chứa nước.


Về việc này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:


Yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí nêu, đề xuất giải pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 6 năm 2016.


Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);

  • Bộ TN&MT (để phối hợp);

  • VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Khắc Định, Vụ KTN, Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, KGVX (3), HĐC

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Khắc Định

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.