Open navigation

Công văn 3771/VPCP-KTN Rà soát, hoàn thiện dự thảo QĐ ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi một số hoạt động trong lĩnh vực hàng hải


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3771 / VPCP - KTN 

V/v rà soát, hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi một số hoạt động trong lĩnh vực hàng hải

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.


Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Tờ trình số  14152 / TTr - BGTVT  ngày 23 tháng 10 năm 2015 và Báo cáo số  4447 / BC - BGTVT  ngày 21 tháng 4 năm 2016) về việc ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi một số hoạt động trong lĩnh vực hàng hải, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:


Bộ Giao thông vận tải tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện cơ chế thí điểm đối với hoạt động duy tu, bảo dưỡng các tuyến luồng hàng hải theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số  73 / 2013 / QĐ - TTg  ngày 27 tháng 11 năm 2013; trên cơ sở đó, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan bổ sung các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển hàng hải theo quy định tại Điều 7 của Bộ Luật hàng hải Việt Nam năm 2015; rà soát, hoàn thiện Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải hàng hải, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTg, các PTTg;

  • Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Quốc phòng, Công Thương, Tư pháp;

  • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

  • Ngân hàng phát triển Việt Nam;

  • Cục Hàng hải Việt Nam;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHQT, PL, ĐMDN;

  • Lưu: VT, KTN(3b). Hiền

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Cao Lục

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.